Μεθοδολογία PDF Εκτύπωση E-mail

Η  Αγωγή Υγείας αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και τεχνικών προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, στηριζόμενη στην εκπαιδευτική αρχή ότι η χρησιμοποίηση περισσότερων και κάθε φορά των προσφορότερων μεθόδων και τεχνικών είναι πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία  από την εμμονή σε μια μόνο μέθοδο. Ακόμη και όταν μια συγκεκριμένη μέθοδος έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, ο εμπλουτισμός της με άλλες πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία μεθοδολογίας, χρήσιμα κατά το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας