Γραφείο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

 

Για τεχνική στήριξη σχολείων, παρακαλούμε υποβάλλετε αίτημα εδώ: dipe.ach.sch.gr/plinet_pe/helpdesk

Published: 04 March 2019
Created: 04 March 2019
Last Updated: 04 March 2019
Read More: Γραφείο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (eksatomikeymeni_2015.pdf)ΠΡΑΞΗ 0 kB
Download this file (afisa_eksatomikeymenhs_yposthriksis_amea.pdf)ΑΦΙΣΑ 0 kB
Published: 13 August 2015
Created: 13 August 2015
Last Updated: 13 August 2015
Published: 07 August 2015
Created: 14 August 2015
Last Updated: 14 August 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Published: 23 July 2015
Created: 17 November 2020
Last Updated: 17 November 2020

Στην έδρα κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Τέσσερις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η σύνθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας σύμφωνα με την υπ αριθ. 1018/24-01-2023 απόφαση της Περιφ/κής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας είναι η εξής:

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Πρόεδρος (Διευθυντής Εκπαίδευσης):
 Κλάδης Νικόλαος phone 2610229222


Αντιπρόεδρος - Τακτικό μέλος :
  Ελευθεριώτης Δημήτριος

Τακτικό μέλος :
Τάγιου Σωτηρία

Αιρετό μέλος μέλος:

Τσόγκας Χρήστος

 


Αιρετό μέλος:

   Σταυρογιαννόπουλος Αναστάσιος


Γραμματέας:
  Στάικου Νίκολέττα phone 2610229234

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

 

 

 

1. Κοτζαμανίδη Νικολίτσα, εκπ/κός κλ. ΠΕ70, Δ/ντρια 14ου Δ.Σ. Πατρών (πρόεδρος)

2. Δρογγίτης Αναστάσιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ70 (τακτικό μέλος)

3. Σχωρτσανίτης Βασίλειος, εκπ/κός κλ. ΠΕ70 (τακτικό μέλος)

4. Σκανδάμη Αθηνά εκπ/κός κλ. ΠΕ60 (αιρετό μέλος)

5. Σαββοπούλου Μαρία εκπ/κός κλ. ΠΕ79.01 (αιρετό μέλος)

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Τσιγκρή Ελένη

Published: 22 July 2015
Created: 23 February 2023
Last Updated: 23 February 2023

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας έχει την γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων που ανήκουν στο νομό Αχαΐας και αναλυτικά στα γεωγραφικά όρια των Δήμων:

Πατρέων

Αιγιαλείας

Δυτικής Αχαΐας

Καλαβρύτων και

Ερυμάνθου.

Τα γραφεία της Δ/νσης στεγάζονται σε 4 ορόφους στη διεύθυνση

Ερμού 70  Δείτε το χάρτη

στο κέντρο της Πάτρας.

Published: 22 July 2015
Created: 14 August 2015
Last Updated: 14 August 2015

για Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

 

http://dipe.ach.sch.gr/fasxa/

Published: 06 September 2019
Created: 06 September 2019
Last Updated: 06 September 2019

Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτή

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας θα πρέπει:

1. να αναζητήσουν τα έντυπα ανάληψης τους στην πλατφόρμα της Δ.Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ ( http://bit.ly/dipeach) συμπληρώνοντας το ΑΦΜ τους (και στα 2 πεδία) και επιλέγοντας ως Είδος υποβολής: Αναπληρωτές: λήψη εντύπων πρόσληψης
2.να συμπληρώσουν όλα τα έντυπα που θα κατεβάσουν από την πλατφόρμα και να τα υπογράψουν πρωτότυπα και στη συνέχεια να τα καταθέσουν στη σχολική μονάδα που θα αναλάβουν υπηρεσία

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα εξής:
1. Να εκτυπώσουν τη σύμβαση και να την υπογράψουν πρωτότυπα σε όσα αντίτυπα προβλέπονται από την παράγραφο 5 της σύμβασης
2. Να μην συμπληρώσουν το μικτό ποσό των μηνιαίων αποδοχών (θα συμπληρωθεί μεταγενέστερα από την υπηρεσία έπειτα από ανάλογη προσαρμογή)
3. Οι αναπληρωτές ΑΜΩ (αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου) να μην συμπληρώσουν το μειωμένο ωράριο διδασκαλίας (θα συμπληρωθεί μεταγενέστερα από την υπηρεσία έπειτα από σχετική εισήγηση του ΠΥΣΠΕ)
4. Το έντυπο της Υ.Δ για τις βεβαιώσεις ιατρών συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που δεν θα προσκομισθούν βεβαιώσεις ιατρών
5. Το σύνολο των εντύπων πρόσληψης καθώς και των δικαιολογητικών όπως αυτά έχουν αναρτηθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση της Δ.Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ, θα κατατεθούν στη Σχολική Μονάδα Τοποθέτησης τους κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους (σε περίπτωση τοποθέτησης σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη γίνεται στη Σχολική Μονάδα με τις περισσότερες ώρες).
6. Η αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας καθώς και η αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού θα πάρει πρωτόκολλο στη σχολική μονάδα που θα αναλάβουν υπηρεσία.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν να αποδεχτούν το διορισμό ως αναπληρωτές
θα πρέπει άμεσα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση προς τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας (από την πλατφόρμα https://www.gov.gr/) ότι: "δεν αποδέχομαι το διορισμό ως αναπληρωτής στη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας για το σχ. έτος 2020-21"

Δικαιολογητικά πρόσληψης Αναπληρωτών


1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού, επίσημη μετάφραση του πτυχίου ,αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης προσκομίζεται και το απολυτήριο λυκείου)
2. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας με ημερομηνία κτήσης πτυχίου (εφόσον δεν αναγράφεται στο πτυχίο).
3. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με επισυναπτόμενη την ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ( σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού και την επίσημη μετάφραση αυτού).Επισυνάπτεται αίτηση συνάφειας στη περίπτωση που το μεταπτυχιακό δεν αποτελεί προσόν διορισμού.
4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
5. Βεβαίωση Απογραφής ΙΚΑ, όπου αναγράφονται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ή φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ΑΜΑ.
6. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στη δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση οποιασδήποτε βαθμίδας (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., κ.λ.π.) για κάθε έτος ξεχωριστά. Για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση θα προσκομίζονται απαραίτητα και οι συμβάσεις εργασίας.
7. Πρωτότυπες (τελευταίου τριμήνου) Ιατρικές Γνωματεύσεις από Παθολόγο/Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο (Δημοσίου ή Ιδιώτη). Η προσκόμισή τους είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενη για την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας
8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN. με πρώτο το όνομα του δικαιούχου Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού.
9. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση χορήγησης επιδόματος τέκνων. Σε περίπτωση τέκνου άνω των 18 ετών απαιτείται βεβαίωση φοίτησης σε Α.Ε.Ι., ή Ι.Ε.Κ.
10. Βεβαίωση Αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).
11. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, κλπ
12. Φωτοαντίγραφο Στρατολογίας, εφόσον υπάρχει προσκομίζεται για διευκόλυνση της υπηρεσίας, αλλιώς αναζητείται αυτεπάγγελτα.
13. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας).

Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών

Πλατφόρμα αποστολής δικαιολογητικών από τις Σχολικές Μονάδες προς τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας (invoices)

Από το Σχ. Έτος 2020-21 η αποστολή των παραστατικών που αφορούν αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα πραγματοποιείται με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων μέσα από την πλατφόρμα invoices.
Την ημέρα της ανάληψης υπηρεσίας του αναπληρωτή θα πρέπει άμεσα να ανέβει το Δελτίο Απογραφής και η ανάληψη υπηρεσίας ώστε η Διεύθυνση να καταχωρίσει την πρόσληψη στο ΕΡΓΑΝΗ.
Τα έντυπα πρόσληψης (Δελτίο Απογραφής, Σύμβαση, Υπ. Δήλωση περί μη δίωξης, έντυπο αναγνώρισης προϋπηρεσίας, Υπ. Δήλωση Υγείας) θα πρέπει να προσκομιστούν πρωτότυπα στη Διεύθυνση.
Όλα τα υπόλοιπα έντυπα (αναλήψεις υπηρεσίας, χορηγήσεις αδειών, κλπ) σκανάρονται και ανεβαίνουν στην πλατφόρμα invoices ενώ τα πρωτότυπα παραμένουν στο Σχολείο.
Τα πρωτότυπα έντυπα θα σαρώνονται σε μορφή pdf και θα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα επιλέγοντας κάθε φορά την κατάλληλη επιλογή (έργο, είδος παραστατικού, έτος, μήνας).
Στην ίδια πλατφόρμα μπορούν να αναζητηθούν προσυμπληρωμένα τα παρουσιολόγια - απουσιολόγια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για κάθε μήνα. Στη συνέχεια υπογράφονται, σφραγίζονται και σκανάρονται προκειμένου να υποβληθούν στην πλατφόρμα invoices.
Τα πρωτότυπα έντυπα παραμένουν στο Σχολείο.
Συγκεντρωτικά για τα έντυπα πρόσληψης:
Έντυπο Ανεβαίνει στο Invoices Αποστέλλεται στη Διεύθυνση
(Προσκομίζεται το πρωτότυπο.)
Παρατηρήσεις
Δελτίο Απογραφής Ανεβαίνει στο invoices την ίδια ημέρα της ανάληψης
Σύμβαση
Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Ανεβαίνει στο invoices την ίδια ημέρα της ανάληψης
Υπεύθυνη δήλωση περί μη δίωξης
Έντυπο αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας
Υπεύθυνη δήλωση Υγείας

Λοιπά έντυπα κατά τη διάρκεια της χρονιάς:
Έντυπο Ανεβαίνει στο Invoices Αποστέλλεται στη Διεύθυνση Παρατηρήσεις
Απουσιολόγιο - Παρουσιολόγιο
Άδεια Κανονική
Άδεια Αναρρωτική (έως 15 ημέρες)
Άδειες που χορηγούνται απ' τη Σχολική Μονάδα
(Αιμοδοτική, Γάμου, Γονική, Ευπαθών Ομάδων, Εκπαιδευτική, Παράσταση σε δίκη)
Άδεια Κύησης / Λοχείας
Άδειες που χορηγούνται απ' τη Δ/νση
(Επιμορφωτική, αναρρωτική μεγαλύτερη από 15 ημέρες)
Published: 01 August 2018
Created: 21 September 2020
Last Updated: 21 September 2020

Το γραφείο ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποτελεί μέρος του τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων αλλά αποτελεί ένα τελείως ξεχωριστό αντικείμενο.

Published: 07 September 2015
Created: 21 September 2015
Last Updated: 21 September 2015
Read More: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Γραμματεία

Η γραμματεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας έχει αρμοδιότητα για την πρωτοκόλληση, διακίνηση, αρχειοθέτηση όλων των εισερχομένων εγγράφων στην υπηρεσία

Published: 12 August 2015
Created: 07 September 2015
Last Updated: 07 September 2015
Read More: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τμήμα μισθοδοσίας

Το τμήμα μισθοδοσίας ασχολείται με τη μισθοδοσία των περίπου 2500 μονίμων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας.

Published: 11 August 2015
Created: 07 September 2015
Last Updated: 07 September 2015
Read More: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκπαιδευτικά θέματα

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων έχει αρμοδιότητα στη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη Διεύθυνση για τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο.

Published: 11 August 2015
Created: 07 September 2015
Last Updated: 07 September 2015
Read More: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τμήμα αναπληρωτών

Το τμήμα Αναπληρωτών ανήκει στο Διοικητικό Τμήμα της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας.

Διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις που αφορούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Published: 11 August 2015
Created: 21 September 2015
Last Updated: 21 September 2015
Read More: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Γραμματεία ΠΥΣΠΕ

Η γραμματεία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Αχαΐας λειτουργεί υποστηρικτικά στο Συμβούλιο και συγκεκριμένα

Published: 11 August 2015
Created: 27 September 2017
Last Updated: 27 September 2017
Read More: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΠΕ
Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης  Αχαΐας : 

  Υποστηρίζει τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία του Νομού Αχαΐας

 

Επικοινωνία: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 2610229249, Ερμού 70-ΠΑΤΡΑ 2ος Όροφος

 

Published: 07 August 2015
Created: 28 June 2017
Last Updated: 28 June 2017
Read More: Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Αγωγής Υγείας

Το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης  Αχαΐας : 

  Υποστηρίζει τα προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία του Νομού Αχαΐας

 

Επικοινωνία: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 2610229251, Ερμού 70-ΠΑΤΡΑ 2ος Όροφος

 

Published: 07 August 2015
Created: 28 June 2017
Last Updated: 28 June 2017
Read More: Αγωγής Υγείας
Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων

Το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/σης Α/θμιας Εκπ/σης  Αχαΐας : 

  Υποστηρίζει τα προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων στα σχολεία του Νομού Αχαΐας

 

 Επικοινωνία: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 2610229261, Ερμού 70-ΠΑΤΡΑ 2ος Όροφος

 

Published: 07 August 2015
Created: 12 October 2018
Last Updated: 12 October 2018
Read More: Πολιτιστικών Θεμάτων

Τηλεφωνικός Κατάλογος

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Ερμού 70, ΠΑΤΡΑ, ΤΚ 26221

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2610229200

Published: 26 March 2015
Created: 17 May 2023
Last Updated: 17 May 2023
Read More: Τηλεφωνικός Κατάλογος

Βρείτε μας στο χάρτη

 

 

Δείτε στο χάρτη που βρίσκεται η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας στην Πάτρα

 

Published: 26 March 2015
Created: 23 October 2018
Last Updated: 23 October 2018
Read More: Χάρτης

Παλιά και νέα ιστοσελίδα

 

Δείτε την παλιά και διαβάστε σχετικά με τη νέα ιστοσελίδα της Δ/νσης

 

 

Published: 14 August 2015
Created: 04 March 2019
Last Updated: 04 March 2019
Read More: Παλιά και νέα Ιστοσελίδα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-Υπηρεσίες)

 

       (από 20/6/2022 15:00)

 

προς τη ΔΙΠΕ Αχαΐας

Published: 26 March 2015
Created: 14 July 2022
Last Updated: 14 July 2022
Read More: Υποβολή αίτησης απόσπασης εντός ΔΙΠΕ Αχαΐας

Subcategories

Περιλαμβάνει ολα τα άρθρα που αφορούν τα τμήματα ή τα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας