Παλαιότερο Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων (2016)

 Παλαιότερη Νομοθεσία (2016)

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ159/Α') 

Διευκρινιστική Εγκύκλιος 154892/Ε1/22-9-2016 (εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.4415 στην Ιδιωτική Εκπαίδευση)

Διευκρινιστική Εγκύκλιος 145867/ΓΔ4/9-9-2016 ( ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών)

Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α?)

Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α')

Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 146475/Ε1/9-9-2016 (πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών)

Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 86545 /Δ1/27-05-2016 (άδειες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων)

Π.Δ. 579/1982 (ΦΕΚ 105/Α')

Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.117161/Δ1/15-7-2016 (ελάχιστος αριθμός εγγραφέντων)

Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 145317/Ε2/8-9-2016 (κατάργηση δικαιώματος χρήσης 3577)

Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ 14/Δ5/28-1-2002 (υπογραφή μισθοδοσίας)

Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Φ.18/115147/Δ5/21-9-2009 (διευκρινίσεις για πρόσληψη και ωράριο)

Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ Φ8/145/97610/Δ2/14-6-2016 (ένταξη στο myschool)

Εγκύκλιος του ΥΠΟΠΑΙΘ 137223/Β3/3-9-2015 (κατάργηση παραβόλου φοίτησης)

Πρότυπο Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας Νηπιαγωγείου

on 26 April 2017
Created: 13 May 2019
Last Updated: 13 May 2019