ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

on 11 August 2015
Last Updated: 07 September 2015
Created: 11 August 2015

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων έχει αρμοδιότητα στη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη Διεύθυνση για τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο.

Πιο συγκεκριμένα έχει αρμοδιότητα:

Στην ίδρυση, προαγωγή, κατάργηση, υποβιβασμό, συγχώνευση, συστέγαση, μετατροπή, διαίρεση, μεταφορά, μετονομασία και μεταστέγαση σχολικών μονάδων.

Στη διάθεση ή παραχώρηση σχολικών διδακτηρίων και άλλων σχολικών χώρων σε φορείς.

Στην εισήγηση προς τους αρμόδιους φορείς για τη κατανομή πιστώσεων και επιχορηγήσεις.

Στη λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Στη χωροταξική κατανομή των Σχολείων.

Στην αυξομείωση των μαθητών κατά τάξη και τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα

Στην εφαρμογή των ωρολογίων, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας.

Στις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, αξιολόγηση, τίτλους σπουδών και λοιπά μαθητικά θέματα.

Στην ειδική αγωγή

Στη λειτουργία των τμημάτων Π.Δ.Σ., ενισχυτικής διδασκαλίας και φροντιστηριακών τάξεων ή τμημάτων υποδοχής.

Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις καινοτόμες δράσεις των σχολείων.

Στην εκτίμηση των αναγκών των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό προσωπικό πάσης φύσεως και σχέσης εργασίας

Στην μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Στη διάθεση ή απόσπαση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας

Στην ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας ή ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία.

Στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, Υπευθύνων Τομέων ΣΕΚ, αναπληρωτών Διευθυντών, προσωρινών αναπληρωτών Διευθυντών, Υποδιευθυντών καθώς και στην απαλλαγή από τα καθήκοντά τους.

Στην εποπτεία και έλεγχο των ιδιωτικών σχολικών μονάδων και φροντιστηρίων.

Στην τήρηση αρχείων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων που καταργήθηκαν και στην έκδοση τίτλων σπουδών.

Στον εξοπλισμό των εργαστηρίων των σχολικών μονάδων και στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας.