ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

on 11 August 2015
Last Updated: 07 September 2015
Created: 11 August 2015

Το τμήμα μισθοδοσίας ασχολείται με τη μισθοδοσία των περίπου 2500 μονίμων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας.

Εκδίδει βεβαιώσεις και είναι υπεύθυνο για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων για τη μισθοδοσία στον κάθε εκπαιδευτικό κάθε μήνα.

Ενημερώνει για τυχόν μεταβολές στη μισθοδοσία κάθε εκπαιδευτικού και κρατά αρχείο με τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών.