ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

on 12 August 2015
Last Updated: 07 September 2015
Created: 12 August 2015

Η γραμματεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας έχει αρμοδιότητα για την πρωτοκόλληση, διακίνηση, αρχειοθέτηση όλων των εισερχομένων εγγράφων στην υπηρεσία

είτε αυτά προέρχονται από το Υπουργείο, την Περιφερειακή Διεύθυνση, τους Διευθυντές των Σχολείων, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς ή παλιούς μαθητές.

Εκδίδει πιστοποιητικά φοίτησης μαθητών σε σχολεία που έχουν καταργηθεί ή όταν είναι σε διακοπές.

Τηρεί ατομικούς φακέλους για κάθε έναν από τους περίπου 2500 εκπαιδευτικούς της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας

Εκδίδει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εργασίας κ.λ.π. βεβαιώσεις κατόπιν αιτήσεως των εκπαιδευτικών.

Εξετάζει και χορηγεί άδειες των εκπαιδευτικών ανάλογα με το τι δικαιούται ο κάθε εκπαιδευτικός.