Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε σχέση με την υπ'αριθμ 213318/E1/13-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: ?Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης?, η Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς ότι:

1) Η επικαιροποίηση των στοιχείων στο πληροφοριακό αυτό σύστημα (Edata Center) αφορά τους εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης.

2) Το πληροφοριακό αυτό σύστημα αφορά τη διαδικασία των μεταθέσεων και μόνο.Η μη εμφάνιση του πλήρους ιστορικού των υπηρετήσεων των εκπαιδευτικών σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζει την υπηρεσιακή κατάστασή τους, καθώς όλες οι υπηρετήσεις και οι αναγνωρισμένες προϋπηρεσίες υπάρχουν στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελοκαι θα εισαχθούν/ καταχωρηθούν κατά την επεξεργασία της επόμενης αίτησης μετάθεσης των εκπαιδευτικών αυτών.

3) Στο σύστημα αυτό εμφανίζονται καταχωρημένες οι υπηρετήσεις των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης από το σχ. Έτος 2009-10 και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την αναμενόμενη ανακοίνωση της εγκυκλίου των μεταθέσεων, για όσους εκπαιδευτικούς υποβάλουν αίτημα για μετάθεση: α) για άλλο ΠΥΣΠΕ, β) εντός ΠΥΣΠΕ (για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση) γ) προς/από την Ειδική Αγωγή, θα ελεγχθεί ο υπηρεσιακός τους φάκελος και θα συμπληρωθούν όσες υπηρετήσεις δεν υπάρχουν ήδη στο σύστημα των μεταθέσεων.

4) Σχετικά με την διόρθωση των υπόλοιπων στοιχείων:

α) Διόρθωση οργανικής θέσης: Υποβάλλουν κανονικά σχετικό αίτημα.

β) Διόρθωση λανθασμένης υπηρέτησης: Υποβάλλουν κανονικά σχετικό αίτημα.

γ) Διόρθωση στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο, email κλπ): Υποβάλλουν σχετικό αίτημα ενώ ο/η Δ/ντης-Δ/ντρια του σχολείου που υπηρετούν ενημερώνει την σχετική καρτέλα στο MySchool με τα νέα στοιχεία επικοινωνίας.

δ) Μόρια χρόνου συνολικής υπηρεσίας: Δεν υποβάλλουν κανένα αίτημα, τα μόρια αυτά υπολογίζονται αυτόματα κατά τη φάση των μεταθέσεων (2,5 μόρια ανά έτος).

δ) Στοιχεία δημοτολογίου, δήμος εντοπιότητας: Υποβάλλουν σχετικό αίτημα και προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από τον δήμο στον οποίο ανήκουν (μπορεί να γίνει και κατά τη φάση των μεταθέσεων).

ε) Οικογενειακή κατάσταση/ Αριθμός τέκνων: Υποβάλλουν σχετικό αίτημα και προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο στον οποίο ανήκουν (μπορεί να γίνει και κατά τη φάση των μεταθέσεων).

στ) Ημερ. έναρξης σπουδών τέκνου: Υποβάλλουν σχετικό αίτημα και προσκομίζουν σχετικό πιστοποιητικό από τη σχολή φοίτησης (μπορεί να γίνει και κατά τη φάση των μεταθέσεων).

ζ) Συνυπηρέτηση με σύζυγο: Δεν υποβάλλουν κανένα αίτημα, η συνυπηρέτηση λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά την διαδικασία τω μεταθέσεων. Επομένως, όταν καταθέσουν αίτηση μετάθεσης θα πρέπει να υποβάλλουν τότε τα σχετικά πιστοποιητικά.

on 19 December 2016
Created: 19 December 2016
Last Updated: 19 December 2016