ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΤΥ) ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - Α' ΦΑΣΗ

 

   Παρακαλούνται  οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του επισυναπτόμενου αρχείου να διαβιβάσουν το αίτημά τους στις οικείες Διευθύνσεις Π.Ε.,  έως τη Δευτέρα 12-06-2017,   επισυνάπτοντας: 

1) Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για την ανάγκη λειτουργίας των εν λόγω τάξεων και τον αριθμό των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στις ΤΥ Ι ΖΕΠ/ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ

2) Αντίγραφα των Αιτήσεων ? Υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων, όπου θα αναγράφεται ότι αποδέχονται τη φοίτηση του παιδιού τους στις εν λόγω τάξεις.

Παρακαλούμε επίσης να  συμπληρώσετε και να αποστείλετε  τον πίνακα Α1 που υπάρχει ως σύνδεσμος στο τέλος του επισυναπτόμενου εγγράφου.

on 16 May 2017
Created: 16 May 2017
Last Updated: 16 May 2017