Δικαιολογητικά για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου
 2. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με επισυναπτόμενη την αναγνώριση συνάφειας από ΠΥΣΠΕ. Σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού, προσκομίζεται και η αναγνώρισή του.(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ)
 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 4. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση οποιασδήποτε βαθμίδας (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., κ.λ.π.).
 5. Πιστοποιητικό Υγείας (βεβαιώσεις (α)παθολόγου η γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημόσιου είτε ιδιωτών, όπου θα πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα μου να ασκήσω διδακτικά καθήκοντα) (δες και συνημμένο: Παραπεμπτικό για πιστοποιητικά υγείας)
 6. Βεβαίωση Παλαιού/Νέου Ασφαλισμένου σε περίπτωση που καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (αφορά στους εκπ/κούς Ειδικότητας ΠΕ19)
 7. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN και το όνομα του δικαιούχου Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους)
 9. Βεβαίωση εντοπιότητας
 10. Αριθμός Στρατολογικού Μητρώου (για τους άνδρες)
 11. Βεβαίωση απογραφής ΙΚΑ (από το γραφείο μητρώου του ΙΚΑ)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα μας το παραπεμπτικό που απαιτείται για την χορήγηση πιστοποιητικού υγείας.

on 14 October 2015
Created: 14 October 2015
Last Updated: 14 October 2015