ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΕ70ΕΑΕ (ΜΟΝΙΜΩΝ)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο να παρουσιαστούν στα σχολεία τοποθέτησής τους, μετά την αντικατάστασή τους.

on 10 September 2018
Created: 10 September 2018
Last Updated: 10 September 2018