Προκήρυξη θέσεων για την επιλογή Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Προϊστάμενοι του ΚΕΣΥ Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι προτίθενται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας,
να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας (κα Τσιγκρή Ελένη, 2610229235) προκειμένου να εκδοθεί έγκαιρα το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών
Μεταβολών τους.

 

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας
Τσιγκρή Ελένη
26140229235

on 01 October 2018
Created: 01 October 2018
Last Updated: 01 October 2018