Διαβίβαση εγγράφου με θέμα: "Υπολογισμός δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής υπαλλήλου σε προβληματική περιοχή λόγω επιδότησης κατοικίας σύμφωνα με το αρ. 58 του Ν. 4456/2017"

on 05 November 2018
Created: 05 November 2018
Last Updated: 05 November 2018