Απογραφή εκπαιδευτικών μισθοδοτούμενων από τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/26-05-2015 (ΑΔΑ: 6Ο7Φ465ΦΘΕ-Β59) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικ/κής Ανασυγκρότησης, πρέπει να γίνει συμπληρωματική απογραφή στοιχείων όλων των Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, να δηλώσουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://goo.gl/forms/mMigtbd3Tx

Α.Τον τρόπο διορισμού τους σε θέση μόνιμου υπαλλήλου του δημοσίου επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω:

1.ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΕΠ

3.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

4.ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ

5.ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ

6.ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ (Ν.2725/1999)

7.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

8.ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ Π.Δ. 164/2004, Ν. 2839/2000

9.ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ

10.ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΝΠΙΔ

11.ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 1648/1986

Β. Τον αριθμό των παιδιών που είναι ασφαλισμένα, ως προστατευόμενα μέλη, από τους ίδιους (και όχι στο ταμείο ασφάλισης του/της συζύγου).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχ. μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία τους και που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας για τη συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων το αργότερο έως την Παρασκευή 16/10/2015.

Τηλ. επικοινωνίας: 2610-229231       (κ.Φαρδέλλα Δήμητρα)

2610-229225       (κ. Δουληγέρη Χριστίνα,

κ. Σπαθάρα Άννα)

2610-229252        (κ.Πολυδωροπούλου Φιλιώ)

on 12 October 2015
Created: 12 October 2015
Last Updated: 12 October 2015