Απόσπαση και τοποθέτηση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας, για το υπόλοιπο τριετούς θητείας

on 25 September 2019
Created: 25 September 2019
Last Updated: 25 September 2019