Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και υπηρετούν κατά το τρέχον διδακτικό έτος ως αναπληρωτές, θα παραμείνουν στη θέση τους έως τη λήξη του διδακτικού έτους, σύμφωνα με το ΦΕΚ 241/Γ’/9-3-2020 και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019, και θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο προσωρινής τοποθέτησης με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Τα υπόλοιπα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες προσωρινής τοποθέτησης άμεσα κατόπιν συνεννοήσεως με τους διευθυντές των σχολείων.

Από τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας

Τμήμα Προσωπικού

on 15 April 2020
Created: 15 April 2020
Last Updated: 15 April 2020