Μετακίνηση - Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ86 (πρ. 35)

Καλείται ο εκπαιδευτικός ΠΕ86 που μετακινείται να παραμείνει στα αρχικά σχολεία τοποθέτησής του μέχρι να αντικατασταθεί.

on 21 September 2020
Created: 21 September 2020
Last Updated: 21 September 2020