Αίτηση για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή

Kατά τα οριζόμενα στη με αριθ. πρωτ. 149629/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο μεταθέσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’), οι αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή  εκπαιδευτικών ΠΕ για το έτος 2020-2021 γίνονται  μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Αιτηση για αμοιβαία μετάθεση 2021.pdf)Αιτηση για αμοιβαία μετάθεση 2021.pdf 479 kB
on 31 March 2021
Created: 31 March 2021
Last Updated: 31 March 2021