ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με την με αριθ. 17/02-06-2021 Πράξη του τοποθέτησε τους οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς του σε οργανικά κενά της Δ/νσης ΠΕ Αχαΐας, όπως φαίνεται στους σχετικούς επισυναπτόμενους πίνακες. Οι τοποθετηθέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με την λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021.

on 02 June 2021
Created: 02 June 2021
Last Updated: 02 June 2021