Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Δ/νσης ΠΕ Αχαΐας, που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, με την με αριθ. 18/07-06-2021 Πράξη του, τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης αρμοδιότητάς του σε οργανικά κενά της Δ/νσης ΠΕ Αχαΐας, όπως φαίνεται στους σχετικούς επισυναπτόμενους πίνακες. Οι τοποθετηθέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με την λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021.

on 07 June 2021
Created: 07 June 2021
Last Updated: 07 June 2021