ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΒΠ & Σ.Ν._2021-22

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Μετά την έκδοση της αριθμ. 65491/Δ3/07-06-2021 εγκυκλίου για τις προϋποθέσεις και διαδικασίες: α) έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, β) έγκρισης στήριξης από Ε.Β.Π. και γ) έγκρισης στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022,

σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  1. Την αυστηρή τήρηση των διαλαμβανομένων στην πιο πάνω εγκύκλιο σχετικά με την έγκριση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την διαδικασία διαβίβασης αιτημάτων στήριξης από Ε.Β.Π. και Σχολικό Νοσηλευτή.
  2. Την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται από την πιο πάνω εγκύκλιο σχετικά με την υποβολή των αιτημάτων (για παράλληλη στήριξη/συνεκπαίδευση, υποστήριξη από Ε.Β.Π. ή Σχολικό Νοσηλευτή).
  3. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων οφείλουν να ενημερώνουν ορθά και με σαφήνεια τους γονείς/κηδεμόνες για την διαδικασία υποβολής των αιτημάτων, τις προθεσμίες ανά είδος στήριξης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στο περιεχόμενο της εγκυκλίου.
  4. Αιτήματα έγκρισης για στήριξη από Ε.Β.Π. και Σ.Ν., τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην αριθμ. 65491/Δ3/07-06-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, είτε εξαιτίας εκπρόθεσμης υποβολής τους, είτε και εξαιτίας ελλιπούς/λανθασμένου/ ή εκπρόθεσμου δικαιολογητικού, τότε αυτά δεν εξετάζονται και θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου κατά την επόμενη φάση υποδοχής αιτημάτων.
  5. Όλα τα έγγραφα για όλα τα είδη στήριξης (παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση, ΕΒΠ, Σχολικός νοσηλευτής), ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, θα πρέπει να φέρουν στο υποσέλιδο κάθε σελίδας τους το λογότυπο του ΕΣΠΑ (υποδείγματα εγγράφων έχουν επισυναφθεί με την ανωτέρω εγκύκλιο και έχουν διαβιβαστεί στις υπηρεσίες σας). Σε αντίθετη περίπτωση, τα ανωτέρω έγγραφα ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ υπόψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  6. Για τις γνωματεύσεις/βεβαιώσεις σχετικά με την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Σχολικό Νοσηλευτή υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 65491/Δ3/07-06-2021 εγκύκλιο στο Κεφάλαιο Β.2.1 Απαραίτητα δικαιολογητικά για Σχολικό Νοσηλευτή» παρ. 2 η γνωμάτευση/βεβαίωση την οποία προσκομίζει ο κηδεμόνας με την αίτησή του πρέπει:

α) να είναι πρωτότυπη,

β) να έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της αίτησης του κηδεμόνα,

γ) να φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Πανεπιστημιακής Κλινικής,

δ) να φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή) από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Νοσοκομείου.

  1. Στην πιο πάνω γνωμάτευση/βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ότι υπάρχει αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή.
  2. Την διαβίβαση στην υπηρεσία μας από τις οικείες Διευθύνσεις με εμπιστευτικό πρωτόκολλο ηλεκτρονικά του ΠΙΝΑΚΑ 3 και των σχετικών γνωματεύσεων των Δημοσίων Νοσοκομείων – εντός των οριζόμενων προθεσμιών-, προκειμένου να ελεγχθεί άμεσα η ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων του ΠΙΝΑΚΑ 3 και η εγκυρότητα των σχετικών γνωματεύσεων. Η υπηρεσία μας θα διαγράψει από το σύστημά της το μήνυμα και τα τυχόν συνημμένα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών.

Στη συνέχεια, να αποσταλούν στην υπηρεσία μας ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ οι πρωτότυπες βεβαιώσεις (με εμπιστευτικό πρωτόκολλο) για την τήρησή τους στο αρχείο της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο.

  1. Να ακολουθήσετε απαρέγκλιτα τις επισημάνσεις του αρμόδιου τμήματος του ΥΠΑΙΘ για την συμπλήρωση των πινάκων που έχει αποστείλει και την μη τροποποίησή τους, άλλως θα πρέπει αυτοί να υποβληθούν εκ νέου, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης των προθεσμιών και καθυστέρησης έγκρισης των σχετικών αιτημάτων, με ευθύνη των υπηρεσιών μας.

Οι παραπάνω επισημάνσεις αποστέλλονται στα πλαίσια εσωτερικής (υπηρεσιακής) επικοινωνίας με στόχο τον συντονισμό και την ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών προς αποφυγή καθυστερήσεων και άσκοπης ταλαιπωρίας των γονέων/κηδεμόνων και των μαθητών/τριών, βασιζόμενες στην εμπειρία των προηγούμενων ετών.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία

Αργυροπούλου-Βαρώτσου Βασιλική

Τμήμα Γ' Προσωπικού

Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

Ακτή Δυμαίων 25Α, ΤΚ 26222 Πάτρα

Τηλ.: 2610362418 

on 10 June 2021
Created: 10 June 2021
Last Updated: 10 June 2021