Αποφάσεις ανακλήσεις προσλήψεων & παραιτήσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ διδακτικού έτους 2020-2021

Σας κοινοποιούμε τις κάτωθι αποφάσεις με τις ανακλήσεις προσλήψεων και τις καταχωρίσεις παραιτήσεων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής διδακτικού έτους 2020-2021:

1. την αριθ. πρωτ. 91422/Ε4/26-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΙ246ΜΤΛΗ-ΒΟ3) απόφαση με θέμα «Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 626 αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής με πρόσληψη στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων ΕΣΠΑ κατά το διδακτικό έτος 2020-2021»

2. την αριθ. πρωτ. 91336/Ε4/26-7-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΩ646ΜΤΛΗ-0ΧΡ) απόφαση με θέμα «Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 124 αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ με πρόσληψη στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το διδακτικό έτος 2020-2021»

3. την αριθ. πρωτ. 91312/Ε4/26-7-2021 (ΑΔΑ: Ψ24246ΜΤΛΗ-ΞΗΝ) απόφαση με θέμα «Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 50 αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) με πρόσληψη στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) κατά το διδακτικό έτος 2020-2021» και

4. την αριθ. πρωτ. 91280/Ε4/26-7-2021 (ΑΔΑ: 6Μ2Β46ΜΤΛΗ-ΨΛ5) απόφαση με θέμα «Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 15 αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) με πρόσληψη στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το διδακτικό έτος 2020-2021».

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

on 27 July 2021
Created: 27 July 2021
Last Updated: 27 July 2021