Προσλήψεις Μονίμων Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών

 

Διαδικασία πρόσληψης μονίμων εκπαιδευτικών στη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας Αύγουστος 2021

Ορκωμοσία και Ανάληψη Υπηρεσίας

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ανακοινώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στην περιοχή μας, μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στα Γραφεία μας, Ερμού 70, 26221 ΠΑΤΡΑ, έως και την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021 από τις 09:00 πμ έως 14:30 μμ.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν επίσης να υποβάλουν, κατά την ανάληψη υπηρεσίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης που έχουν ανακοινωθεί σε προηγούμενες αναρτήσεις στην ιστοσελίδα μας, προσκομίζοντας και έναν ατομικό υπηρεσιακό φάκελο.

Η ορκωμοσία των εκπαιδευτικών θα γίνει κατά ομάδες με περιορισμένο αριθμό ατόμων, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα προστασίας από την πανδημία, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Δικαιολογητικά πρόσληψης νοεδιόριστων εκπαιδευτικών


 1. Ανακοινωτήριο διορισμού.
 2. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Αντίγραφα αποδεικτικών (1)ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών (επισυνάπτεται έντυπο δήλωσης οικογενειακού επιδόματος για το οικ. έτος 2021).
 6. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο (επισυνάπτεται) σύμφωνα με το αρ.28 ν.3528/2007.
 7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του εκπαιδευτικού (όπου θα αναγράφεται καθαρά ο αριθμός IBAN).
 8. Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα καθήκοντα της θέσης (επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραπεμπτικά).
 9. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν (επισυνάπτεται).
 10. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (επισυνάπτεται)
 12. Καρτέλα εκπαιδευτικού με τα ατομικά του στοιχεία (επισυνάπτεται).
 13. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει (επισυνάπτεται).
 14. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και τα αντίστοιχα ένσημα.
 15. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες)
 16. Ποινικό μητρώο (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).


Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών

 

 
on 01 August 2018
Created: 11 August 2021
Last Updated: 11 August 2021