ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Εφιστούμε την προσοχή στο Βήμα 4 - Σύναψη Ψηφιακής Σύμβασης που θα πρέπει να ολοκληρωθεί ΑΜΕΣΩΣ μετά την ανάληψη υπηρεσίας.

on 28 September 2021
Created: 28 September 2021
Last Updated: 28 September 2021