ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Κατά τα οριζόμενα στη με αριθμ. πρωτ. 144421/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ85Ρ46ΜΤΛΗ-7Λ8) εγκύκλιο μεταθέσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’), οι αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή  εκπαιδευτικών ΠΕ για το έτος 2021-2022 γίνονται  μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Αιτηση για αμοιβαία μετάθεση 2022-1.doc)Αιτηση για αμοιβαία μετάθεση 2022-1.doc 64 kB
on 23 March 2022
Created: 23 March 2022
Last Updated: 23 March 2022