ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΗΣΗΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, με την με αριθ. 15/16-05-2022 Πράξη του, πραγματοποίησε την οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 ΕΑΕ και ΠΕ70 ΕΑΕ αρμοδιότητάς του, σε οργανικά κενά της Δ/νσης ΠΕ Αχαΐας, όπως φαίνεται στους σχετικούς επισυναπτόμενους πίνακες. Οι τοποθετηθέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με την λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.

on 16 May 2022
Created: 16 May 2022
Last Updated: 16 May 2022