ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας ανακοινώνει σύμφωνα με την υπ. αρ.  8/8-6-2022 πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας  την οριστική τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ  : α)μετατιθέμενων (αριθμ. πρωτ. 41686/Ε4/11-4-2022 ( Ανακοινοποίηση στο ορθό 14/4/2022 ΥΑ) και β) όσων υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας στο πλαίσιο της αριθμ.18769/Ε4/18-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7) εγκυκλίου μεταθέσεων (Α΄ Φάση), όπως αυτές διατυπώθηκαν με την αριθμ. 7/2-6-2022 προηγούμενη Πράξη του.Επίσης, ανακοινώνει με την ίδια ως άνω πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας την οριστική τοποθέτηση σε εναπομείναν οργανικό κενό κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών  της Διεύθυνσης Π.Ε.Αχαϊας (Β΄ Φάση τοποθετήσεων).

on 08 June 2022
Created: 08 June 2022
Last Updated: 08 June 2022