ΠΥΣΕΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΤΟΥΣ 2022_(Α΄ & Β΄ ΦΑΣΗ)

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας επικύρωσε σήμερα με την αριθμ. 8/8-6-2022 Πράξη του τις προτάσεις για οριστική τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ: α) νεοδιοριζόμενων  (ΦΕΚ 250/τ.Γ΄/9-2-2022), β) μετατιθέμενων (αριθμ. πρωτ. 41686/Ε4/11-4-2022 ( Ανακοινοποίηση στο ορθό 14/4/2022 ΥΑ) και γ) όσων υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής και βαθμίδας στο πλαίσιο της αριθμ.18769/Ε4/18-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7) εγκυκλίου μεταθέσεων (Α΄ Φάση), όπως αυτές διατυπώθηκαν με την αριθμ. 7/2-6-2022 προηγούμενη Πράξη του και σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί με προηγούμενο email.

Επίσης, με την ίδια ως άνω πράξη προτείνεται η οριστική τοποθέτηση σε εναπομείναν οργανικό κενό κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών της Διεύθυνσης ΠΕ Αχαΐας (Β΄ Φάση τοποθετήσεων), μετά από συμπληρωματική δήλωση της ενδιαφερόμενης.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Αργυροπούλου-Βαρώτσου Βασιλική

Τμήμα Γ' Προσωπικού

Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

Ακτή Δυμαίων 25Α, ΤΚ 26222 Πάτρα

Τηλ.: 2610362418 

on 09 June 2022
Created: 09 June 2022
Last Updated: 09 June 2022