(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018), με (ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ​και παρακαλείσθε για την ανάρτησή της στις ιστοσελίδες σας.


Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 14 – Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022


Αυτοτελές ΕΕΠ-ΕΒΠ

on 14 December 2022
Created: 14 December 2022
Last Updated: 14 December 2022