Ανακοίνωση Πινάκων Δεκτών & Μη δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Αχαΐας

17/1/2023 19:34 - Νεότερη ενημέρωση ώρες ενστάσεων:

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, δηλαδή από Τετάρτη 18-1-2023 και ώρα 8:00π.μ. έως και Παρασκευή 20-1-2023 και ώρα 23:59. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/), ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά προς τεκμηρίωσή τους.

Τμήμα Προσωπικού

Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

on 17 January 2023
Created: 24 January 2023
Last Updated: 24 January 2023