Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σε φθίνουσα σειρά καθώς και πίνακα υποψήφιων Δ/ντών-ντριών προς εξέταση στην ξένη γλώσσα.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρεςαπό την επόμενη της ανάρτησής τους, δηλαδή από Τετάρτη 22-2-2023 και ώρα 8:00 π.μ. έως και Παρασκευή 24-2-2023 και ώρα 23:59Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/).

Από το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

on 21 February 2023
Created: 21 February 2023
Last Updated: 21 February 2023