ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση         : Ερμού 70

Ταχ.Κωδ.           :   262 21,

Πληροφορίες   :   Αθανάσιος K. Ρισβάς

(                       :   2610229204

Κινητό               :   6987534516

Fax                     : 2610229205

e-mail             : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

blogs.sch.gr/atrisvas/author/atrisvas

                      

ΠΑΤΡΑ 23 – 9 - 2015

Αρ. Πρωτ: 450

ΠΡΟΣ:

 1. Προσωπικό ΣΜΕΑΕ Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐας, Αιτ/νίας, Ηλείας)

(μέσω των αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπ/σης Αχαΐας, Αιτ/νίας, Ηλείας)

ΚΟΙΝ.:

 1. Τμήματα ΕΠΚ, Δ.Ε. & Π.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας
 2. Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας
 3. ΚΕΔΔΥ Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας

Σχετ:

 1. Γ6/2751/17-9-2001, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τίτλο: “Ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής ΣΜΕΑE Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης”
 2. Αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/ΦΕΚ 1139/2006 με τίτλο: “Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο”
 3. Αριθμ. Φ.32/190/81670/Γ1/ΦΕΚ 1420/2007 με τίτλο: “Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου”
 4. Αριθμ. 28915/Γ6/ΦΕΚ 449/2007 με τίτλο: “Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ)”
 5. Ν. 2517 ΦΕΚ Α' 160/11.8.1997, άρθρο 9 με τίτλο: “Διορισμοί εκπαιδευτικών–Ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων”
 6. Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002), Υπ. Απόφαση, με τίτλο: “Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των συλλόγων των διδασκόντων”
 7. Ν. 3699, ΦΕΚ Α’ 199/02.10.2008, με τίτλο: “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”
 8. Αριθμ. Φ.350/12/59201/Δ1/07.05.2008, με τίτλο: “Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες”
 9. Ν. 1566, ΦΕΚ Α’ 167/30.09.1985, με τίτλο: “Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”
 10. ΠΔ 301, ΦΕΚ 208, Τ.Α' 29-8-1996, με τίτλο: “Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής”

Θέμα 1ο :“Σύσταση Ειδικής Διεπιστημονικής Ομάδας σε ΣΜΕΑΕ”

 

Σχετικές: 1) Άρ. 39, παρ. 4 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.01.2013 τ.Α΄),

Με την 1η Σχετ. αντικαταστάθηκε η λειτουργία της “Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ)” από την “Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)”.

Επειδή δε γίνεται πρόβλεψη για λειτουργία ΕΔΕΑΥ σε ΣΜΕΑΕ με αποτέλεσμα να αναφέρεται συχνά δυσλειτουργία της σχολικής κοινότητας, προτείνεται μέχρι να νομοθετηθεί η κάλυψη του υπαρκτού κενού, να εξετάσετε για την περίπτωση της ΣΜΕΑΕ σας, τη σύσταση λειτουργίας “Ειδικής Διεπιστημονικής Ομάδας (ΕΔΟ)”.

Στελέχωση

Η Ειδική Διεπιστημονική Ομάδα (ΕΔΟ) παρακαλούμε να στελεχώνεται από τους υπάρχοντες Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και από Εκπαιδευτικούς της ΣΜΕΑΕ. Τη συγκεκριμένη ομάδα της ΣΜΕΑΕ συνεπικουρούν και άλλες ειδικότητες του ΕΕΠ (Εργοθεραπευτής, Εκπ/κός τάξης, …). Ο αριθμός των (ΕΔΟ) ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της ΣΜΕΑΕ. Προτείνεται τα μέλη που θα την απαρτίζουν (ΕΔΟ) να έχουν εμπειρία και σταθερότητα στη σχολική μονάδα.

Διαδικασία

Η σύσταση θα γίνει με πρόταση του Δ/ντη και Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Αρμοδιότητες

Εύρυθμη λειτουργία της ΣΜΕΑΕ στο πλαίσιο της νομοθεσίας όπως:

πρόταση για κατάταξη σε τμήμα, υποδοχή νέων εγγραφών, ατομικό πρόγραμμα, πρόταση για πιθανή παράταση φοίτησης όπου αυτό προβλέπεται, συνεργασία με την οικογένεια…

Θέμα2ο: “Δημιουργία τμημάτων και κατανομή μαθητών στις ΣΜΕΑΕ”

Σχετικές: 1) Ν. 4115 (ΦΕΚ 24 β’, 30.01.2013, 2) παρ. 6, άρ. 46, Ν 4264 Ν (ΦΕΚ 118/15.05.2014).

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, όπως προβλέπεται, εξετάζει τη σύσταση των τμημάτων και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς που θα τα αναλάβουν. Ο αριθμός των τμημάτων και η κατανομή των μαθητών σε αυτά, αποτελούν σοβαρά θέματα στις ΣΜΕΑΕ, αφού η στελέχωση μιας ΣΜΕΑΕ ολοκληρώνεται ή και όχι, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και το σχολείο αναγκάζεται να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια για την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών. Επειδή είναι ένα θέμα που απασχολεί το γραφείο μας κατόπιν ερωτημάτων προτείνονται τα παρακάτω:

 • Ο Διευθυντής, να εισηγείται το θέμα με συγκεκριμένη πρόταση, αφού λάβει υπόψη την άποψη της ΕΔΕΑΥ της ΣΜΕΑΕ, όπου αυτή έχει συγκροτηθεί (Σχετ. 1, 2) ή του ανάλογου έργου της Ειδικής Διεπιστημονικής Ομάδας (ΕΔΟ) (Θέμα1ο της παρούσης εγκυκλίου), με έμφαση στους νέους μαθητές.
 • Λαμβάνεται υπόψη για κάθε μαθητή η λειτουργικότητά του και συγκεκριμένα το επίπεδο της φυσιολογίας του, ο γνωστικός τομέας και η κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία.
 • Ακόμη εξετάζονται και άλλοι παράγοντες για τη συγκρότηση των τμημάτων όπως οι στόχοι του ΕΕΠ, η σταθερότητα προσώπων αναφοράς, η ηλικία του μαθητή, το τμήμα που ανήκε την προηγούμενη σχολική χρονιά, καθώς και άλλοι παράγοντες που θα θέσει η ΕΔΟ του σχολείου.

Επιπροσθέτως να τονίσουμε ότι η παραπάνω πρόταση διαφοροποιείται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε ΣΜΕΑΕ.

Θέμα 3ο : Σύνταξη Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος ΣΜΕΑΕ Π.Ε. & Δ.Ε (Οδηγίες – Έντυπα).

 1. A.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (βασική)
 1. Οι ΣΜΕΑΕ Π.Ε. (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία) εφαρμόζουν 25 ώρες διδακτικές ώρες εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος πλην των ΣΜΕΑΕ Κωφών-Βαρηκόων, Τυφλών και Κινητικά Αναπήρων, τα οποία ακολουθούν ωρολόγιο πρόγραμμα των κοινών σχολείων (1η Σχετική).
 2. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικών Δημοτικών Σχολείων καθορίζεται ως εξής (2η Σχετική):
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔ. Δ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ
08:00-08:10 10’ Υποδοχή μαθητών
08:10-08:55 45’ α’ διδακτική ώρα
08:55-09:40 45’ β’ διδακτική ώρα
09:40-10:00 20’ Διάλειμμα
10:00-10:45 45’ γ’ διδακτική ώρα
10:45-11:30 45’ δ’ διδακτική ώρα
11:30-11:45 15’ Διάλειμμα
11:45-12:25 40’ ε’ διδακτική ώρα
12:25   Αποχώρηση μαθητών
 1. Η έναρξη των μαθημάτων μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (2η Σχετική).
 2. Το ωράριο του προσωπικού καθορίζεται ως εξής (4η και 5η Σχετικές):
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕΑΕ Π.Ε.
 

Εκπαιδευτικοί

Ειδικό Εκπαιδευτικό

Προσωπικό

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
Έτη Υπηρεσίας

Διδακτικές

Ώρες

Διδακτικές

Ώρες

Ώρες
0-5 24 25 “Το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας είναι όσες οι ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας και όχι περισσότερες από 30 εβδομαδιαίως.”
5-10 24 24
10-15 23 23
15-20 22 22
20-35 21 21
Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών 1/θ, 2/θ, 3/θ ΣΜΕΑΕ είναι 25 ώρες
 
Διευθυντές ΣΜΕΑΕ 4θέσιων και 5θέσιων 20 ώρες
6θέσιων μέχρι και 9θέσιων 12 ώρες
10θέσιων και 11θέσιων 10 ώρες
12θέσιων και πάνω 8 ώρες
           

Οι ΣΜΕΑΕ Δ.Ε. (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια) εφαρμόζουν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και συμπληρώνουν τα αντίστοιχα έντυπα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης των δρομολογίων των μεταφορικών μέσων σε καθημερινή βάση, το ωρολόγιο πρόγραμμα να τροποποιείται ανάλογα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, και συγκεκριμένα ο χρόνος καθυστέρησης προστίθεται στο πρόγραμμα. Πχ, αν η έναρξη καθυστερεί 15 λεπτά, τότε η λήξη παρατείνεται 15 λεπτά.

Για τη σύνταξη και υποβολή του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος ΣΜΕΑΕ Π.Ε. και Δ.Ε. προτείνονται τα κάτωθι Έντυπα που επισυνάπτονται και οι διαδικασίες συμπλήρωσης.

ΕΝΤΥΠΑ

1ο Έντυπο: Καθημερινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολείου.

Εμφανίζει το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και διευκρινίζει τις τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση με το προτεινόμενο από τη νομοθεσία (2η Σχετική). Υποβάλλεται προς ενημέρωση στο Σχολικό Σύμβουλο σε ένα αντίτυπο.

2ο Έντυπο: Ονοματεπώνυμο και Διδακτικό Ωράριο Προσωπικού.

Στοιχεία σχετικά με το διδακτικό ωράριο του προσωπικού.

Υποβάλλεται προς ενημέρωση στο Σχολικό Σύμβουλο σε ένα αντίτυπο.

3ο Έντυπο. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τμήματος

Εμφανίζει την εικόνα κάθε τμήματος και κάθε μαθητή ξεχωριστά. Τα διδακτικά αντικείμενα στηρίζονται στις ενότητες της 10ης Σχετικής.

Συμπληρώνεται ένα έντυπο για κάθε σχολικό τμήμα ξεχωριστά. Υποβάλλεται προς θεώρηση στο Σχολικό Σύμβουλο σε τρία αντίτυπα.

4ο Έντυπο: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προσωπικού

Εμφανίζει το πρόγραμμα μόνο όσων Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν εμφανίζει το 3ο Έντυπο. Συμπληρώνεται ένα για κάθε Εκπαιδευτικό που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι υπεύθυνος τμήματος, για τους Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων (π.χ. Γυμναστή, Εικαστικό), για κάθε Ειδικό Εκπαιδευτικό (π.χ. Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή…) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό του σχολείου. Υποβάλλεται προς θεώρηση στο Σχολικό Σύμβουλο σε τρία αντίτυπα.

5ο Έντυπο: Συγκεντρωτικό Κενών Προσωπικού

Εμφανίζει συγκεντρωτικά τα κενά των εκπαιδευτικών στο χρονικό σημείο κατά το οποίο πραγματοποιούνται (διδακτικές ώρες).

Συμπληρώνεται και υποβάλλεται προς ενημέρωση στο Σχολικό Σύμβουλο σε ένα αντίτυπο.

6ο Έντυπο: Εφημερίες Προσωπικού

Εμφανίζει ποιοι, πότε, πού κάνουν εφημερία ή ποιοι δεν κάνουν και για ποιο λόγο. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται προς ενημέρωση στο Σχολικό Σύμβουλο σε ένα αντίτυπο.

7ο Έντυπο: Διαχείριση Απουσιών Προσωπικού

Στο έντυπο δηλώνεται ο τρόπος διαχείρισης σε περίπτωση απουσίας μέλους του προσωπικού που έχει ευθύνη τμήματος για κάποιες διδακτικές ώρες. Συμπληρώνεται ανάλογα ένα από τα δύο, το 7α΄Ε ή το 7β΄Ε. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται προς ενημέρωση στο Σχολικό Σύμβουλο σε ένα αντίτυπο.

8ο Έντυπο: Ειδική Διεπιστημονική Ομάδα (ΕΔΟ) (11η και 12η Σχετικές)

Εμφανίζει τα μέλη της Ειδικής Διεπιστημονικής Ομάδας (ΕΔΟ), όταν και όπου αυτή έχει συσταθεί σύμφωνα με τις 11η και 12η Σχετικές. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα ΠΕ30 ή ΠΕ 23 τότε με πρόταση του/της Διευθυντή/ντριας συστήνεται άτυπη ΕΔΟ με συντονιστή τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος. Η ΕΔΟ συνεδριάζει τακτικά έχοντας ως μέλη όλους τους εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ, ΕΒΠ, γονείς, αν χρειάζεται και όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση του/της μαθητή/τριας. Υποβάλλεται προς ενημέρωση στο Σχολικό Σύμβουλο σε ένα αντίτυπο.

9ο Έντυπο: Καινοτόμα Προγράμματα

Καταγράφει τα προγράμματα που εξελίσσονται στη ΣΜΕΑΕ, τη διάρκεια και τους εμπλεκόμενους. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται προς ενημέρωση στο Σχολικό Σύμβουλο σε ένα αντίτυπο.

10ο Έντυπο: Ατομικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθητή

Καταγράφει το ξεχωριστό πρόγραμμα του κάθε μαθητή με βάση το 3ο Έντυπο. Συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό υπεύθυνο του τμήματος και αποδίδεται, ένα έντυπο για κάθε μαθητή του. Το συγκεκριμένο Έντυπο, δεν κατατίθεται στον Σχολικό Σύμβουλο, αλλά φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του μαθητή.

11ο . Έντυπο: ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ

Εμφανίζει και περιγράφει την ύπαρξη και λειτουργία ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ.

Συμπληρώνεται και υποβάλλεται προς ενημέρωση στο Σχολικό Σύμβουλο σε ένα αντίτυπο.

12ο . Έντυπο: Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΣΔΕΥ

Περιγράφει την ύπαρξη και λειτουργία του αντίστοιχου θεσμού.

Υποβάλλεται προς θεώρηση στο Σχολικό Σύμβουλο σε τρία αντίτυπα.

Προτείνεται, για διευκόλυνσή σας, η παρακάτω διαδικασία:

 1. Προτείνεται αρχικά να συμπληρωθεί το 1ο και 2ο Έντυπο, ώστε να υπάρχει άποψη σχετικά με το διδακτικό ωράριο του συνόλου του προσωπικού.
 2. Στη συνέχεια καθορίζεται το πρόγραμμα των Τμημάτων (3ο Έντυπο) και ταυτόχρονα το 4ο Έντυπο.
 3. Καταγράφονται τα κενά του προσωπικού (5ο Έντυπο).
 4. Με Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων καθορίζονται οι Εφημερίες, η Διαχείριση απουσιών του Προσωπικού (6ο και 7α, 7β. Έντυπα αντιστοίχως) καθώς και η ΕΔΟ (8ο Έντυπο).
 5. Καταγράφονται Καινοτόμα Προγράμματα που εφαρμόζει η ΣΜΕΑΕ (9ο Έντυπο).
 6. Κάθε εκπαιδευτικός υπεύθυνος τμήματος, δημιουργεί ένα έντυπο για κάθε μαθητή του ξεχωριστά, το οποίο και του αποδίδει (10ο Έντυπο).
 7. Για τη διευκόλυνσή σας στη συμπλήρωση των εντύπων μπορείτε να συμβουλευτείτε τα ειδικά σχόλια των πινάκων.
 8. Τα Έντυπα του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος ΣΜΕΑΕ υπογράφονται από τους συμμετέχοντες και σφραγίζονται.
 9. 9.Με ευθύνη του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της ΣΜΕΑΕ, υποβάλλονται στο Σχολικό Σύμβουλο προς ενημέρωση από ένα αντίτυπο τα Έντυπα 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 και από τρία αντίτυπα όλα τα Έντυπα 3, 4 και 12.
 10. Σχετικά με τα έντυπα που αφορούν σε ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ (11 και 12) αυτά συμπληρώνονται όταν ο θεσμός στελεχωθεί.
 11. 11.Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου ή Προϊσταμένου της ΣΜΕΑΕ, αντίγραφο του συνόλου των Εντύπων του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος(πλην των 10ου Εντύπου) βρίσκεται αναρτημένο στο γραφείο διδασκόντων του σχολείου.

Θέμα 2ο : «Διακίνηση αλληλογραφίας».

Η αλληλογραφία προς το γραφείο του Σχολικού Συμβούλου 5ης Περ. Ειδικής Αγωγής, να αποστέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνσηThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.και με το Ταχυδρομείο τα ωρολόγια προγράμματα όχι με συστημένη αποστολή, γιατί υπάρχει δυσκολία επίδοσης από το Ταχυδρομείο.

Της εγκυκλίου να λάβουν ενυπόγραφα γνώση το σύνολο

του προσωπικού του σχολείου.

 
 

Ο σχολικός σύμβουλος 5ης Περιφ. ΕΑΕ

Αθανάσιος Κ. Ρισβάς

 

 

Συνημμένα:

 1. Υπόδειγμα ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου (excel) Εντύπων Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος ΣΜΕΑΕ Π.Ε.
 2. Ηλεκτρονικό λογιστικό φύλλο (excel) Εντύπων Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος ΣΜΕΑΕ Π.Ε.
 3. Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΜΕΑΕ 2015.doc)1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΜΕΑΕ 2015.doc 105 kB
on 25 September 2015
Created: 25 September 2015
Last Updated: 25 September 2015