ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

_____

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

_____

5H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση           : Ερμού 70

Ταχ.Κωδ.             : 262 21,

Πληροφορίες   :   Αθανάσιος K. Ρισβάς

(                       :   2610229204

Κινητό               :   6989298603

Fax                     : 2610229205

e-mail             : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail:               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΑΤΡΑ 24 09 -2015

Αρ. Πρωτ: 560

ΠΡΟΣ:

 1. Τις Σχολικές Μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(μέσω των αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπ/σης Αχαΐας, Αιτ/νίας, Ηλείας)

ΚΟΙΝ.:

 1. Τμήματα ΕΠΚ, Δ.Ε. & Π.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας
 2. Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. & Δ.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας
 3. Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας
 4. ΚΕΔΔΥ Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας
 5. ΣΜΕΑΕ Π.Ε. & Δ.Ε. Περ. Δ/νσης Δυτ. Ελλάδας

Σχετ.

1 Ν. 3699/2008 Άρθρο 6

Θέμα 1Ο: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

α) Διαδικασία έγκρισης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ν. 3699/2008, άρθρο 6

4. «Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται»:

………

γ) «Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του […] διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία φοιτά ο μαθητής, κατόπιν αιτιολογημένης πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι. Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις διέπονται από τις διατάξεις των κατ' ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλε-εκπαίδευσης».

 

Υπ. αριθμ. 102224/Γ6/28.08.09 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής με τίτλο: «Ειδικότερα θέματα φοίτησης μαθητών με αναπηρία: παράλληλη στήριξη, στήριξη με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και διδασκαλία στο σπίτι»

Γ. Διδασκαλία στο σπίτι

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 περ. γ’ εδ. β’ του ν. 3699/2008 και το υπ’ αριθμ. 6622/Γ6/20.01.09 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται από τον Δ/ντή Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας. Θα πρέπει ο κατάλογος των εγκεκριμένων διδασκαλιών στο σπίτι να διαβιβάζεται από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για ενημέρωση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ακολουθείται οι εξής διαδικασία για έγκριση διδασκαλίας μαθητή στο σπίτι:

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:

 1. Προσκομίζουν στο σχολείο, γνωμάτευση από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή που αναγράφει την πάθηση και προτείνει τη Διδασκαλία στο Σπίτι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το πέρας του σχολικού έτους.
 2. Αιτούνται μέσω του σχολείου, στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης, Διδασκαλία στο Σπίτι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:

Διαβιβάζει στη Δ/νση Εκπ/σης τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Την αίτηση του γονέα.
 2. Την γνωμάτευση.
 3. Βεβαίωση φοίτησης σπουδών του μαθητή στην σχολική μονάδα.

Η Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ:

 1. Ο Δ/ντης Εκπαίδευσης εγκρίνει τη Διδασκαλία στο σπίτι.

ΤΟ ΚΕΔΔΥ:

 1. 1.Το ΚΕΔΔΥ προτείνει τα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:

 1. Θεωρεί το πρόγραμμα του μαθητή

Θέμα 2Ο:Διδασκαλίας στο σπίτι μέσω Skype

Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλε-εκπαίδευσης (Σχετ. 1) και συγκεκριμένα το Skype.

Επιτρέπει στους μαθητές να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία από το σπίτι, ή επιτρέπει στους μαθητές με εεα όπως για παράδειγμα με προβλήματα όρασης, ακοής να επικοινωνούν μέσω του ήχου, κειμένου ή βίντεο.

Θα είμαστε αρωγοί για τον τρόπο εγκατάστασης και της χρήσης του Skype σε όσα σχολεία επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν.

 
 

Ο Σχολικός Σύμβουλος της 5ης Περ. ΕΑΕ

Αθανάσιος Κ. Ρισβάς

 

 

Συνημμένα:

ΕΝΤΥΠΟ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

on 25 September 2015
Created: 28 September 2015
Last Updated: 28 September 2015