Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων

Το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/σης Α/θμιας Εκπ/σης  Αχαΐας : 

  Υποστηρίζει τα προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων στα σχολεία του Νομού Αχαΐας

 

 Επικοινωνία: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 2610229261, Ερμού 70-ΠΑΤΡΑ 2ος Όροφος

 

Published: 07 August 2015
Created: 12 October 2018
Last Updated: 12 October 2018
Read More: Πολιτιστικών Θεμάτων
Τμήμα Αγωγής Υγείας

Το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης  Αχαΐας : 

  Υποστηρίζει τα προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία του Νομού Αχαΐας

 

Επικοινωνία: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 2610229251, Ερμού 70-ΠΑΤΡΑ 2ος Όροφος

 

Published: 07 August 2015
Created: 28 June 2017
Last Updated: 28 June 2017
Read More: Αγωγής Υγείας
Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης  Αχαΐας : 

  Υποστηρίζει τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία του Νομού Αχαΐας

 

Επικοινωνία: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 2610229249, Ερμού 70-ΠΑΤΡΑ 2ος Όροφος

 

Published: 07 August 2015
Created: 28 June 2017
Last Updated: 28 June 2017
Read More: Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Γραμματεία ΠΥΣΠΕ

Η γραμματεία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Αχαΐας λειτουργεί υποστηρικτικά στο Συμβούλιο και συγκεκριμένα

Published: 11 August 2015
Created: 27 September 2017
Last Updated: 27 September 2017
Read More: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΠΕ
Τμήμα αναπληρωτών

Το τμήμα Αναπληρωτών ανήκει στο Διοικητικό Τμήμα της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας.

Διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις που αφορούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Published: 11 August 2015
Created: 21 September 2015
Last Updated: 21 September 2015
Read More: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Εκπαιδευτικά θέματα

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων έχει αρμοδιότητα στη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη Διεύθυνση για τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο.

Published: 11 August 2015
Created: 07 September 2015
Last Updated: 07 September 2015
Read More: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τμήμα μισθοδοσίας

Το τμήμα μισθοδοσίας ασχολείται με τη μισθοδοσία των περίπου 2500 μονίμων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας.

Published: 11 August 2015
Created: 07 September 2015
Last Updated: 07 September 2015
Read More: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Γραμματεία

Η γραμματεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας έχει αρμοδιότητα για την πρωτοκόλληση, διακίνηση, αρχειοθέτηση όλων των εισερχομένων εγγράφων στην υπηρεσία

Published: 12 August 2015
Created: 07 September 2015
Last Updated: 07 September 2015
Read More: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το γραφείο ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποτελεί μέρος του τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων αλλά αποτελεί ένα τελείως ξεχωριστό αντικείμενο.

Published: 07 September 2015
Created: 21 September 2015
Last Updated: 21 September 2015
Read More: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτή

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας θα πρέπει:

1. να αναζητήσουν τα έντυπα ανάληψης τους στην πλατφόρμα της Δ.Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ ( http://bit.ly/dipeach) συμπληρώνοντας το ΑΦΜ τους (και στα 2 πεδία) και επιλέγοντας ως Είδος υποβολής: Αναπληρωτές: λήψη εντύπων πρόσληψης
2.να συμπληρώσουν όλα τα έντυπα που θα κατεβάσουν από την πλατφόρμα και να τα υπογράψουν πρωτότυπα και στη συνέχεια να τα καταθέσουν στη σχολική μονάδα που θα αναλάβουν υπηρεσία

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα εξής:
1. Να εκτυπώσουν τη σύμβαση και να την υπογράψουν πρωτότυπα σε όσα αντίτυπα προβλέπονται από την παράγραφο 5 της σύμβασης
2. Να μην συμπληρώσουν το μικτό ποσό των μηνιαίων αποδοχών (θα συμπληρωθεί μεταγενέστερα από την υπηρεσία έπειτα από ανάλογη προσαρμογή)
3. Οι αναπληρωτές ΑΜΩ (αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου) να μην συμπληρώσουν το μειωμένο ωράριο διδασκαλίας (θα συμπληρωθεί μεταγενέστερα από την υπηρεσία έπειτα από σχετική εισήγηση του ΠΥΣΠΕ)
4. Το έντυπο της Υ.Δ για τις βεβαιώσεις ιατρών συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που δεν θα προσκομισθούν βεβαιώσεις ιατρών
5. Το σύνολο των εντύπων πρόσληψης καθώς και των δικαιολογητικών όπως αυτά έχουν αναρτηθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση της Δ.Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ, θα κατατεθούν στη Σχολική Μονάδα Τοποθέτησης τους κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους (σε περίπτωση τοποθέτησης σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη γίνεται στη Σχολική Μονάδα με τις περισσότερες ώρες).
6. Η αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας καθώς και η αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού θα πάρει πρωτόκολλο στη σχολική μονάδα που θα αναλάβουν υπηρεσία.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν να αποδεχτούν το διορισμό ως αναπληρωτές
θα πρέπει άμεσα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση προς τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας (από την πλατφόρμα https://www.gov.gr/) ότι: "δεν αποδέχομαι το διορισμό ως αναπληρωτής στη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας για το σχ. έτος 2020-21"

Δικαιολογητικά πρόσληψης Αναπληρωτών


1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού, επίσημη μετάφραση του πτυχίου ,αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης προσκομίζεται και το απολυτήριο λυκείου)
2. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας με ημερομηνία κτήσης πτυχίου (εφόσον δεν αναγράφεται στο πτυχίο).
3. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με επισυναπτόμενη την ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ( σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού και την επίσημη μετάφραση αυτού).Επισυνάπτεται αίτηση συνάφειας στη περίπτωση που το μεταπτυχιακό δεν αποτελεί προσόν διορισμού.
4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
5. Βεβαίωση Απογραφής ΙΚΑ, όπου αναγράφονται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ή φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ΑΜΑ.
6. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στη δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση οποιασδήποτε βαθμίδας (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., κ.λ.π.) για κάθε έτος ξεχωριστά. Για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση θα προσκομίζονται απαραίτητα και οι συμβάσεις εργασίας.
7. Πρωτότυπες (τελευταίου τριμήνου) Ιατρικές Γνωματεύσεις από Παθολόγο/Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο (Δημοσίου ή Ιδιώτη). Η προσκόμισή τους είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενη για την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας
8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN. με πρώτο το όνομα του δικαιούχου Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού.
9. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση χορήγησης επιδόματος τέκνων. Σε περίπτωση τέκνου άνω των 18 ετών απαιτείται βεβαίωση φοίτησης σε Α.Ε.Ι., ή Ι.Ε.Κ.
10. Βεβαίωση Αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).
11. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, κλπ
12. Φωτοαντίγραφο Στρατολογίας, εφόσον υπάρχει προσκομίζεται για διευκόλυνση της υπηρεσίας, αλλιώς αναζητείται αυτεπάγγελτα.
13. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας).

Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών

Πλατφόρμα αποστολής δικαιολογητικών από τις Σχολικές Μονάδες προς τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας (invoices)

Από το Σχ. Έτος 2020-21 η αποστολή των παραστατικών που αφορούν αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα πραγματοποιείται με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων μέσα από την πλατφόρμα invoices.
Την ημέρα της ανάληψης υπηρεσίας του αναπληρωτή θα πρέπει άμεσα να ανέβει το Δελτίο Απογραφής και η ανάληψη υπηρεσίας ώστε η Διεύθυνση να καταχωρίσει την πρόσληψη στο ΕΡΓΑΝΗ.
Τα έντυπα πρόσληψης (Δελτίο Απογραφής, Σύμβαση, Υπ. Δήλωση περί μη δίωξης, έντυπο αναγνώρισης προϋπηρεσίας, Υπ. Δήλωση Υγείας) θα πρέπει να προσκομιστούν πρωτότυπα στη Διεύθυνση.
Όλα τα υπόλοιπα έντυπα (αναλήψεις υπηρεσίας, χορηγήσεις αδειών, κλπ) σκανάρονται και ανεβαίνουν στην πλατφόρμα invoices ενώ τα πρωτότυπα παραμένουν στο Σχολείο.
Τα πρωτότυπα έντυπα θα σαρώνονται σε μορφή pdf και θα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα επιλέγοντας κάθε φορά την κατάλληλη επιλογή (έργο, είδος παραστατικού, έτος, μήνας).
Στην ίδια πλατφόρμα μπορούν να αναζητηθούν προσυμπληρωμένα τα παρουσιολόγια - απουσιολόγια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για κάθε μήνα. Στη συνέχεια υπογράφονται, σφραγίζονται και σκανάρονται προκειμένου να υποβληθούν στην πλατφόρμα invoices.
Τα πρωτότυπα έντυπα παραμένουν στο Σχολείο.
Συγκεντρωτικά για τα έντυπα πρόσληψης:
Έντυπο Ανεβαίνει στο Invoices Αποστέλλεται στη Διεύθυνση
(Προσκομίζεται το πρωτότυπο.)
Παρατηρήσεις
Δελτίο Απογραφής Ανεβαίνει στο invoices την ίδια ημέρα της ανάληψης
Σύμβαση
Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Ανεβαίνει στο invoices την ίδια ημέρα της ανάληψης
Υπεύθυνη δήλωση περί μη δίωξης
Έντυπο αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας
Υπεύθυνη δήλωση Υγείας

Λοιπά έντυπα κατά τη διάρκεια της χρονιάς:
Έντυπο Ανεβαίνει στο Invoices Αποστέλλεται στη Διεύθυνση Παρατηρήσεις
Απουσιολόγιο - Παρουσιολόγιο
Άδεια Κανονική
Άδεια Αναρρωτική (έως 15 ημέρες)
Άδειες που χορηγούνται απ' τη Σχολική Μονάδα
(Αιμοδοτική, Γάμου, Γονική, Ευπαθών Ομάδων, Εκπαιδευτική, Παράσταση σε δίκη)
Άδεια Κύησης / Λοχείας
Άδειες που χορηγούνται απ' τη Δ/νση
(Επιμορφωτική, αναρρωτική μεγαλύτερη από 15 ημέρες)
Published: 01 August 2018
Created: 21 September 2020
Last Updated: 21 September 2020

για Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

 

http://dipe.ach.sch.gr/fasxa/

Published: 06 September 2019
Created: 06 September 2019
Last Updated: 06 September 2019