ΕΣΠΑ - ΠΔΕ

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ - ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ: 

 

ΟΔΗΓΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Ενίσχυση ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ Εκπαίδευσης 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031894, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΦΙΣΑ 2018-2019

 

2. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Πρόγραμμα ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-19», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΕΠ & ΕΒΠ
ΑΦΙΣΑ 2018-2019

 

3. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Πρόγραμμα μέτρων ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Σχολικό Έτος 2018-19» με Κωδικό ΟΠΣ  5031883, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΕΠ & ΕΒΠ
ΑΦΙΣΑ 2018-2019

 

4. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΕΕΠ & ΕΒΠ
ΑΦΙΣΑ 2018-2019

 

5. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-19», με κωδικό ΟΠΣ: 5031898, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΦΙΣΑ 2018-2019

 

6. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-19», με Κωδικό ΟΠΣ 5031890,  του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

 

7. ΕΣΠΑ – Πράξη: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για τα σχολικά έτη 2018-2021», με κωδικό ΟΠΣ 5031672, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΠ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΕΠ
 
on 01 August 2018
Created: 24 October 2018
Last Updated: 24 October 2018