Ταχ. Δ/νση            : ΕΡΜΟΥ 70

Ταχ. Κωδ.             : 26221 ΠΑΤΡΑ

Πληρ.                     : Μπούρδαλας Παναγιώτης

                               : Φερμελή Ιωάννα

Τηλ.                        : 2610-229239-2610229246

E – mail                 : oikono@dipe.ach.sch.gr

Web site                : http://dipe.ach.sch.gr

Θέμα: «Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την καταβολή οδοιπορικών»

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων λόγω συμπλήρωσης ωραρίου, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία, προκειμένου να τους καταβληθούν τα οφειλόμενα οδοιπορικά χωρίς κίνδυνο απώλειας.

Α) Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται συγκεντρωτικά ως εξής:

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα υποβληθούν αποκλειστικά έως 6-11-2023.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, θα υποβληθούν αποκλειστικά το πρώτο πενθήμερο μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, θα υποβληθούν αποκλειστικά το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Μαρτίου-Απρίλιου θα υποβληθούν μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Μαΐου-Ιουνίου θα υποβληθούν αποκλειστικά έως και την 21η Ιουνίου

Οδοιπορικά για τα οποία τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, διατρέχουν τον κίνδυνο να μην καταβληθούν.

Β) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1            Διαβιβαστικό του Δ/ντή –Προϊσταμένου με συνοδευτικά την

     2         Αίτηση

       3        Ημερολογιακή κατάσταση οδοιπορικών εξόδων-βεβαίωση μετακίνησης.

       4        Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr που να αναφέρει την μόνιμη κατοικίας,αρ.κυκλοφορίας αυτ/του , αριθμ.άδειας οδήγησης και ημερομηνία εκδοσής της .

       5   Κατάσταση πληρωμής.

       6  Φωτοτυπία διπλώματος και άδειας οδήγησης.

7  IBAN σε περίπτωση, που οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπασθεί          από άλλη Διεύθυνση

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα κατατίθενται σε ένα (1) αντίγραφο.

Παρακαλούμε για την κατά το δυνατό προσεκτική και πιστή τήρηση όλων των παραπάνω περιγραφόμενων διαδικασιών, ώστε οι καταβολές των οδοιπορικών να γίνονται έγκαιρα και απρόσκοπτα.

Όλα τα σχετικά έντυπα θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

     ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Published: 13 October 2017
Created: 28 September 2023
Last Updated: 28 September 2023