Έντυπα οδοιπορικών

Θέμα: «Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε εκπαιδευτικούς»

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων λόγω συμπλήρωσης ωραρίου, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία, προκειμένου να τους καταβληθούν τα οφειλόμενα οδοιπορικά χωρίς κίνδυνο απώλειας.

Α) Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλονται συγκεντρωτικά ως εξής:

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα υποβληθούν αποκλειστικά έως 7-11-2022.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Νοεμβρίου θα υποβληθούν αποκλειστικά έως 2-12-2022

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Δεκεμβρίου, θα υποβληθούν αποκλειστικά το πρώτο πενθήμερο μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου, θα υποβληθούν αποκλειστικά το πρώτο πενθήμερο του Απριλίου.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου, θα υποβληθούν αποκλειστικά έως και την 21η Ιουνίου.

Οδοιπορικά για τα οποία τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, διατρέχουν τον κίνδυνο να μην καταβληθούν.

Β) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

     1    Διαβιβαστικό του Δ/ντή –Προϊσταμένου με συνοδευτικά την

     2   Αίτηση

3        Ημερολογιακή κατάσταση οδοιπορικών εξόδων-βεβαίωση μετακίνησης.

4        Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας.

5        Κατάσταση πληρωμής.

6        Φωτοτυπία διπλώματος και άδειας οδήγησης.

7 IBAN σε περίπτωση, που οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπασθεί από άλλη Διεύθυνση  

                                  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα κατατίθενται σε ένα (1) αντίγραφο.

Παρακαλούμε για την κατά το δυνατό προσεκτική και πιστή τήρηση όλων των παραπάνω περιγραφόμενων διαδικασιών, ώστε οι καταβολές των οδοιπορικών να γίνονται έγκαιρα και απρόσκοπτα.

Όλα τα σχετικά έντυπα θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας.

Σημείωση: Υπεύθυνη Δήλωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από τη σελίδα www. gov.gr. προκειμένου να αποφύγετε να κάνετε το γνήσιο της υπογραφής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

on 13 October 2017
Created: 14 September 2022
Last Updated: 14 September 2022