ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού προσκομίζετε επιπλέον την επίσημη μετάφραση του πτυχίου, την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ και το απολυτήριο λυκείου)
 2. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας με ημερομηνία κτήσης πτυχίου (εφόσον δεν αναγράφεται στο πτυχίο).
 3. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με επισυναπτόμενη την ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ( σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού και την επίσημη μετάφραση αυτού) και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο πτυχίο ο βαθμός.

Η αίτηση συνάφειας θα πρωτοκολληθεί στη σχολική μονάδα που θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ)

 1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
 2. Βεβαίωση Απογραφής ΙΚΑ, όπου αναγράφονται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ή φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο να αναγράφεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ΑΜΑ.
 1. 6. Σύμφωνα με το   άρθρο 180 του νόμου 4823/2021 – ΦΕΚ A 136 – 03.08.2021 “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” ο χρόνος υπηρεσίας που καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), χωρίς να απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων.

Όσοι όμως έχουν Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ,ΑΕΙ,ΤΕΙ κτλ υποχρεούνται να προσκομίσουν τα εξής:

α) Απόφαση πρόσληψης και απόλυσης,

β) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών. Επίσης θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και το αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν.4354/2015.

Επισημαίνουμε ότι συμβάσεις που αφορούν σε μίσθωση έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015.

Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και οι σχετικές βεβαιώσεις ενσήμων προσκομίζονται για   προϋπηρεσίες που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ.

Όλοι επιβάλλεται να συμπληρώσουν την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, η οποία θα πρωτοκολληθεί στη σχολική μονάδα που θα αναλάβουν υπηρεσία(εκτός όσων δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

 1. Πρωτότυπη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα
 2. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

Η προσκόμισή των γνωματεύσεων είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενη για την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας

 1. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN. με πρώτο το όνομα του δικαιούχου Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού.
 2. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση χορήγησης επιδόματος τέκνων. Σε περίπτωση τέκνου άνω των 18 ετών απαιτείται βεβαίωση φοίτησης σε Α.Ε.Ι., ή Ι.Ε.Κ.
 3. Βεβαίωση Αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).
 4. Φωτοαντίγραφο Στρατολογίας (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα).

     Ειδικότερα τα μέλη ΕΕΠ εκτός από τα ανωτέρω θα προσκομίσουν:

     1.Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (Φωτοτυπία – Εφόσον Απαιτείται)

     2.Παιδαγωγική επάρκεια (Φωτοτυπία –Εφόσον απαιτείται)

Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών

Published: 23 September 2015
Created: 29 August 2022
Last Updated: 29 August 2022