Παλαιότερο Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων (2016)

on 26 April 2017
Last Updated: 13 May 2019
Created: 26 April 2017

 Παλαιότερη Νομοθεσία (2016)

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ159/Α') 

Διευκρινιστική Εγκύκλιος 154892/Ε1/22-9-2016 (εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.4415 στην Ιδιωτική Εκπαίδευση)

Διευκρινιστική Εγκύκλιος 145867/ΓΔ4/9-9-2016 ( ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών)

Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α?)

Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α')

Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 146475/Ε1/9-9-2016 (πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών)

Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 86545 /Δ1/27-05-2016 (άδειες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων)

Π.Δ. 579/1982 (ΦΕΚ 105/Α')

Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.117161/Δ1/15-7-2016 (ελάχιστος αριθμός εγγραφέντων)

Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 145317/Ε2/8-9-2016 (κατάργηση δικαιώματος χρήσης 3577)

Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ 14/Δ5/28-1-2002 (υπογραφή μισθοδοσίας)

Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Φ.18/115147/Δ5/21-9-2009 (διευκρινίσεις για πρόσληψη και ωράριο)

Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ Φ8/145/97610/Δ2/14-6-2016 (ένταξη στο myschool)

Εγκύκλιος του ΥΠΟΠΑΙΘ 137223/Β3/3-9-2015 (κατάργηση παραβόλου φοίτησης)

Πρότυπο Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας Νηπιαγωγείου