07 Ιαν 2021 17:44
Έντυπα Μαθητών – Γονέων
Αυτή είναι η πιο πρόσφατη ανακοίνωση.

Έντυπα Εκπαιδευτικών

Αναρτήθηκε: 27 Σεπτεμβρίου, 2023 | 6:37 πμ

Γενικά Έντυπα

Άδειες Μονίμων Εκπαιδευτικών – Νομοθεσία – Χορηγήσεις

https://drive.google.com/drive/folders/197AHhCQGq3129WLs_U1QlmpOqEYi2Zey?usp=drive_link

Κανονική

Αναρρωτική

Κύησης – Λοχείας – Ανατροφής

Διευκόλυνσης – Άνευ αποδοχών

Ένσταση Υγειονομικής Επιτροπής

Ταχ. Δ/νση            : ΕΡΜΟΥ 70

Ταχ. Κωδ.             : 26221 ΠΑΤΡΑ

Πληρ.                     : Μπούρδαλας Παναγιώτης

                               : Φερμελή Ιωάννα

Τηλ.                        : 2610-229239-2610229246

E – mail                 : oikono@dipe.ach.sch.gr

Web site                : http://dipe.ach.sch.gr

Θέμα: «Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την καταβολή οδοιπορικών»

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων λόγω συμπλήρωσης ωραρίου, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία, προκειμένου να τους καταβληθούν τα οφειλόμενα οδοιπορικά χωρίς κίνδυνο απώλειας.

Α) Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται συγκεντρωτικά ως εξής:

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα υποβληθούν αποκλειστικά έως 6-11-2023.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, θα υποβληθούν αποκλειστικά το πρώτο πενθήμερο μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, θα υποβληθούν αποκλειστικά το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Μαρτίου-Απρίλιου θα υποβληθούν μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Μαΐου-Ιουνίου θα υποβληθούν αποκλειστικά έως και την 21η Ιουνίου

Οδοιπορικά για τα οποία τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, διατρέχουν τον κίνδυνο να μην καταβληθούν.

Β) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1            Διαβιβαστικό του Δ/ντή –Προϊσταμένου με συνοδευτικά την

     2         Αίτηση

       3        Ημερολογιακή κατάσταση οδοιπορικών εξόδων-βεβαίωση μετακίνησης.

       4        Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr που να αναφέρει την μόνιμη κατοικίας,αρ.κυκλοφορίας αυτ/του , αριθμ.άδειας οδήγησης και ημερομηνία εκδοσής της .

       5   Κατάσταση πληρωμής.

       6  Φωτοτυπία διπλώματος και άδειας οδήγησης.

7  IBAN σε περίπτωση, που οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπασθεί          από άλλη Διεύθυνση

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα κατατίθενται σε ένα (1) αντίγραφο.

Παρακαλούμε για την κατά το δυνατό προσεκτική και πιστή τήρηση όλων των παραπάνω περιγραφόμενων διαδικασιών, ώστε οι καταβολές των οδοιπορικών να γίνονται έγκαιρα και απρόσκοπτα.

Όλα τα σχετικά έντυπα θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

     ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ


ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού προσκομίζετε επιπλέον την επίσημη μετάφραση του πτυχίου, την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ και το απολυτήριο λυκείου)
 2. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας με ημερομηνία κτήσης πτυχίου (εφόσον δεν αναγράφεται στο πτυχίο ο βαθμός).
 3. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με επισυναπτόμενη την ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ( σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού και την επίσημη μετάφραση αυτού) και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο πτυχίο ο βαθμός.

Η αίτηση συνάφειας θα πρωτοκολληθεί στη σχολική μονάδα που θα κάνετε ανάληψη υπηρεσίας. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Εκπαιδευτικών – Μελών ΕΕΠ /ΕΒΠ)

 1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
 2. Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ,όπου αναγράφεται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ (https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes).
 3. Σύμφωνα με το   άρθρο 180 του νόμου 4823/2021 (A΄ 136/03.08.2021) ο χρόνος υπηρεσίας που καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), χωρίς να απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων.

Όσοι όμως έχουν Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ,ΑΕΙ,ΤΕΙ κτλ υποχρεούνται να προσκομίσουν τα εξής:

α) Απόφαση πρόσληψης και απόλυσης,

β) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών. Επίσης θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και το αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν.4354/2015.

Επισημαίνουμε ότι συμβάσεις που αφορούν σε μίσθωση έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015.

Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και οι σχετικές βεβαιώσεις ενσήμων προσκομίζονται για προϋπηρεσίες που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, η οποία θα πρωτοκολληθεί στη σχολική μονάδα που θα αναλάβουν υπηρεσία. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Εκπαιδευτικών – Μελών ΕΕΠ /ΕΒΠ)

 1. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα
 2. 8.Πρωτότυπη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

Η προσκόμισή των γνωματεύσεων είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενη για την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας

 1. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN. με πρώτο το όνομα του δικαιούχου Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού.
 2. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση χορήγησης επιδόματος τέκνων. Σε περίπτωση τέκνου άνω των 18 ετών απαιτείται βεβαίωση φοίτησης σε Α.Ε.Ι., ή Ι.Ε.Κ.
 3. Βεβαίωση Αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).
 4. Φωτοαντίγραφο Στρατολογίας (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
 6. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη δίωξης (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ)
 7. Δελτίο Απογραφής (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ)

     Ειδικότερα τα μέλη ΕΕΠ εκτός από τα ανωτέρω θα προσκομίσουν:

 1. 1.Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (αν απαιτείται)
 2. 2.Παιδαγωγική επάρκεια (αν απαιτείται)
 3. 3.Ταυτότητα μέλους/βεβαίωση ιδιότητας μέλους συλλόγου ή κλάδου(αν απαιτείται)

Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών

 Αναζητήστε τις αιτήσεις και τις αντίστοιχες χορηγήσεις αδειών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών που εγκρίνονται από το Σχολείο.

Τα έντυπα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

 • Αναρρωτική

            θα βρείτε δύο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ και αντίστοιχες ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ανάλογα με το έργο που ανήκει ο Αναπληρωτής.

 • Κανονική

           θα βρείτε δύο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ και αντίστοιχες ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ανάλογα με το έργο που ανήκει ο Αναπληρωτής.

 • Ειδικές Άδειες

          θα βρείτε δύο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ και πολλές ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ανάλογα με το είδος της άδειας (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ, ΓΑΜΟΥ, ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, κλπ) και φυσικά το έργο που ανήκει ο Αναπληρωτής.

Για εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.minedu.gov.gr/idiwtikh-ekpaideysh/epetirida-idiwtikwn-ekpaideytikwn

καθώς και τα ακόλουθα σχετικά έγγραφα:

Δείτε και:

Σχετικές ανακοινώσεις στις κατηγορίες:

Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο