Γ.Κ.Π.Δ.

(GDPR)

Όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου dipe.ach.sch.gr

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Α. Ιδιοκτησία και περιορισμοί χρήσης

 1. Ο διαδικτυακός τόπος https://dipe.ach.sch.gr ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και φιλοξενείται σε εξυπηρετητές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Ο εν λόγω διαδικτυακός έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου από τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας στο ανοιχτού κώδικα CMS WORPDRESS και προσφέρει στους επισκέπτες υπηρεσίες ενημέρωσης καθώς  και εφαρμογές πληροφορικής για τους εκπαιδευτικούς και Διευθυντές/Προϊσταμένους των Σχολικών Μονάδων με τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε επίσκεψη των ιστοσελίδων και χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.
 2. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των εγγράφων, φωτογραφιών, σημάτων, εικόνων και κειμένων, προστατεύεται ή/και είναι κατοχυρωμένο από τους Ελληνικούς Νόμους περί Σημάτων και Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τις Διεθνείς Συμβάσεις και όλα τα σχετικά δικαιώματα έχουν επιφυλαχθεί.
 3. Οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί να παρουσιάζεται και να τυπώνεται για την προσωπική και πάντως μη-εμπορική χρήση των επισκεπτών αυτού.

Β. Αποποίηση ευθυνών/ Περιορισμός ευθύνης

 1. Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο της να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. έγγραφα, πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του όπως ακριβώς έχουν. Σε καμία περίπτωση η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.
 2. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του προς τους πολίτες.
 3. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου του διαδικτυακού τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον παρόντα διαδικτυακό τόπου και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.
 4. Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να αναρτηθούν έγγραφα, πίνακες ανακοινώσεων, πίνακες μοριοδότησης και προσωπικά στοιχεία που πάντως είναι προς δημοσιοποίηση και σε καμία περίπτωση δεν είναι απόρρητα ούτε προστατεύονται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτών των στοιχείων. Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που αναδημοσιεύεται ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.
 5. Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου της, παρόλο που δε μπορεί να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του ΠΣΔ (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλες επιθέσεις και λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
 6. Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Γ. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

 1. Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει  η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών μόνον καθώς και προσωπικά στοιχεία εμπλεκομένων χρηστών (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων) προκειμένου για την εκτέλεση του έργου της όπως αυτό ορίζεται από τους σχετικούς νόμους και διατάξεις. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Επικοινωνίας. Ο επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας δεν μεταφέρει ή δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία που συλλέγει σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.
 2. Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δ. Ποινική/ Αστική ευθύνη – Γενικές διατάξεις

 1. Οι χρήστες/ επισκέπτες απαγορεύεται να παραβιάζουν ή να επιχειρούν να παραβιάσουν την ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω:

(α) να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν προορίζονται για το συγκεκριμένο χρήστη/ επισκέπτη ή να εισέρχονται σε κεντρικό υπολογιστή ή λογαριασμό όπου δεν έχουν άδεια πρόσβασης,

(β) να επιχειρούν να εξετάσουν ή να ελέγξουν την ευπάθεια ενός συστήματος ή ενός δικτύου ή παραβιάζοντας τα μέτρα ασφάλειας ή αυθεντικότητας χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση,

(γ) να επιχειρούν να παρέμβουν χρησιμοποιώντας μέσα όπως η εισαγωγή ενός ιού στην ιστοσελίδα, η υπερφόρτωση, τα spam , ο βομβαρδισμός mail,

(δ) να στέλνουν ανεπιθύμητα email, συμπεριλαμβανομένων προωθήσεων ή /και διαφημίσεων προϊόντων και υπηρεσιών ή

(ε) να παραποιούν τη διαδρομή της διεύθυνσης IP, του Domain Name ή κάποιο τμήμα των στοιχείων της διαδρομής σε οποιαδήποτε προώθηση e-mail ή newsgroup. Παραβιάσεις στην ασφάλεια του συστήματος ή του δικτύου μπορεί να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας και του επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Για οποιαδήποτε προβλήματα ή παρατηρήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διαχειριστή (Administrator) στο it@dipe.ach.sch.gr

Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο