Διοικητική Δομή

Η Διοικητική Δομή και οργάνωση της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το Οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας όπως ορίζεται στο π.δ.18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α/23-02-2018)

Σύμφωνα με το άρθρο 51 (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας επιχειρησιακός στόχος κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η εποπτεία και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της και των υποστηρικτικών αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου. Για το σκοπό οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκροτούνται από τις ακόλουθες Οργανικές Μονάδες:

Το Τμήμα Α΄ Διοικητικού είναι αρμόδιο για:

α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης έντυπης και ηλεκτρονικής,
β) τη διοικητική υποστήριξη διαγωνισμών,
γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,
δ) την αντιστοιχία-ισοτιμία τίτλων αλλοδαπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) τις εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση απολυτηρίου τίτλου δημοτικού σχολείου

στ) την επισημείωση της Σφραγίδας Χάγης (Apostille)

ζ) τον έλεγχο γνησιότητας Τίτλων Σπουδών δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης

η) την έκδοση πιστοποιητικού εξωσχολικής χρήσης δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης
θ) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών,
ι) την παραλαβή και διανομή εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων,
κ) την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

λ) τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία),
μ) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,
ν) την τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν,
ξ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Το Τμήμα Β΄ Οικονομικού είναι αρμόδιο για:

α) τη χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων (Μ.Κ.) στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
β) την συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτη- των στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, την παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και την σύνταξη του απολογισμού της,
γ) την έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευ- τικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης,
δ) την σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,
ε) την προώθηση των οικονομικών θεμάτων και την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνι- σμών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης,
στ) τον έλεγχο των δαπανών μεταφοράς μαθητών,
ζ) τον έλεγχο των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την ενίσχυση οικογενειών χαμηλού εισοδήματος με τέκνα σε σχολεία,
η) τη μέριμνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,
θ) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων,
ι) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργεί σε αυ- τήν σε οικονομικής φύσεως θέματα,
ια) την καταβολή μη μισθολογικών παροχών,
ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων,
ιγ) τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.
ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

α) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσια-κών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικώνυπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαί-δευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουναπό την κείμενη νομοθεσία,

β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπη-ρεσιακού συμβουλίου που λειτουργεί στη Διεύθυνση,

γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογήςστελεχών της εκπαίδευσης,

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,

ε) την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλωντου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,

στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης τουεκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτού-μενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,

ζ) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης,
θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές,
ι) τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,
ια) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
ιβ) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,
ιγ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,
ιδ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων,
ιε) την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Συμβούλους Εκπαίδευσης που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
ιστ) την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,
ιζ) την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Το Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιώνείναι αρμόδιο για:

α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων τουΥπουργείου και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης,

β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης,

γ) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεωνδεδομένων,

δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπουκαι την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού,

ε) την παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομώντης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

στ) την ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών,

ζ) την υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τηνανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,

η) τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων,

θ) την ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής,

ι) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων,

ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος

Αρμοδιότητα του υπευθύνου ΠληΝεΤ είναι η τεχνική υποστήριξη και η εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες όπως αναλυτικά περιγράφεται στο

Ο υπεύθυνος ΠληΝεΤ υπάγεται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων πληροφορικής των οικείων διευθύνσεων και εποπτεύεται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού του έργου από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ86 και του οικείου ΠΕΚΕΣ.

Το Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

α) θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών,

β) την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων καιμεθόδων διδασκαλίας,

γ) θέματα λειτουργίας ολοήμερων σχολείων,

δ) τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα,

ε) θέματα ειδικής αγωγής,

στ) την έγκριση κατ’ οίκο διδασκαλίας,

ζ) την εφαρμογή προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής,
η) θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες,
θ) θέματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων,
ι) τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών,
ια) την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων,
ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος

Σχηματικά η ιεραρχική θέση της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας μπορεί να αποτυπωθεί στο ακόλουθο διάγραμμα:

Αναλυτικά μπορεί να παρουσιαστεί η διοικητική δομή της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας στο ακόλουθο οργανόγραμμα:

Achaia Directorate of Primary Education – Organizational Chart:

Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο