Ορισμός Διευθυντών – Υποδ/ντών – Προϊσταμένων

1 2 3

Αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών ΔΠΕ Αχαΐας

Αναρτήθηκε: 17 Οκτωβρίου, 2023 | 9:06 πμ

  • Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ανακοινώνει τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών.
  • Οι δεκτοί υποψήφιοι/ες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, ήτοι από 17/10/2023 έως και 18/10/2023 υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους.
  • Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων εκφράζουν τη γνώμη τους, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, ήτοι από Τρίτη 17/10/2023 έως και Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 15:00, την οποία και διαβιβάζουν στο Τ.Σ.Ε ΠΕ Αχαΐας.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αναρτήθηκε: 10 Οκτωβρίου, 2023 | 10:18 πμ

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, δηλαδή από Τετάρτη 11-10-2023 έως Παρασκευή 13-10-2023 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στο κεντρικό mail της Διεύθυνσης (mail@dipe.ach.sch.gr ) , ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά προς τεκμηρίωσή τους.

1 2 3
Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο