Ορισμός Διευθυντών – Υποδ/ντών – Προϊσταμένων

1 2 3

Ανακοίνωση Πινάκων Δεκτών Και Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/Ντριών Κενών 4/Θ Και Άνω Σχολικών Μονάδων ΕΑΕ Της ΔΠΕ Αχαΐας.

Αναρτήθηκε: 6 Σεπτεμβρίου, 2023 | 9:05 πμ

Oι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρεςαπό την επόμενη της ανάρτησής τους,

δηλαδή από Πέμπτη 07-9-2023 και ώρα 8:00π.μ. έως και Δευτέρα 11-9-2023 και ώρα 13:30. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@dipe.ach.sch.gr) ,

ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά προς τεκμηρίωσή τους.

Τμήμα Προσωπικού

Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

1 2 3
Σχεδίαση - Ανάπτυξη wordpress θέματος ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος για το Τμήμα Δ' Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας
Μετάβαση στο περιεχόμενο