Τροποποίηση της αριθμ. 8440/2011 (Β ́ 318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

on 07 February 2018
Created: 07 February 2018
Last Updated: 07 February 2018