Αμοιβαίες Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

Καλούνται όσοι από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ακολουθούν, να υποβάλλουν αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση (ανά ζεύγη) έως τις 22/6/2018.

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα ζεύγη των εκπαιδευτικών που αιτούνται αμοιβαίας μετάθεσης:

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (Α 45 ), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (Α 94), μέχρι 31 Αυγούστου 2018.

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2018.

γ) Να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-8-2018 δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97 «οι χαρακτηριζόμενοι ως οργανικά υπεράριθμοι δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης» καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 08 June 2018
Created: 08 June 2018
Last Updated: 08 June 2018