Ορισμός αναπληρωτριών Υποδιευθυντριών στο 55ο Δ.Σ. Πατρών και στο 2ο Ειδικό Δ.Σ. Πατρών της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας

on 18 December 2020
Created: 18 December 2020
Last Updated: 18 December 2020