Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε κενά λόγω covid

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

on 10 February 2021
Created: 10 February 2021
Last Updated: 10 February 2021