Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σχ. έτους 2019-20

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού, επίσημη μετάφραση του πτυχίου ,αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης προσκομίζεται και το απολυτήριο λυκείου)
 2. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας με ημερομηνία κτήσης πτυχίου (εφόσον δεν αναγράφεται στο πτυχίο).
 3. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με επισυναπτόμενη την ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ( σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού και την επίσημη μετάφραση αυτού).
 4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
 5. Βεβαίωση Απογραφής ΙΚΑ, όπου αναγράφονται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ή

φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ΑΜΑ.

 1. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στη δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση οποιασδήποτε βαθμίδας (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., κ.λ.π.) για κάθε έτος ξεχωριστά. Για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση θα προσκομίζονται απαραίτητα και οι συμβάσεις εργασίας.
 2. Πρωτότυπες (τελευταίου τριμήνου) Ιατρικές Γνωματεύσεις από Παθολόγο/Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο (Δημοσίου ή Ιδιώτη).
 3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN. με πρώτο το όνομα του δικαιούχου Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού.
 4. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(για έγγαμους).Σε περίπτωση τέκνου άνω των 18 ετών απαιτείται βεβαίωση φοίτησης σε Α.Ε.Ι., ή Ι.Ε.Κ.
 5. Πρόσφατο (τελευταίου τριμήνου) Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
 6. Βεβαίωση Αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).
 7. Φωτοαντίγραφο Στρατολογίας (αναζητείται αυτεπάγγελτα)

Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών

on 04 September 2019
Created: 04 September 2019
Last Updated: 04 September 2019