Πίνακας Μορίων Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Που Μετατέθηκαν ή Μεταττάχθηκαν Στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε

   Τους πίνακες με τα μόρια τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που:

  1. μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας από άλλα ΠΥΣΠΕ με την με αριθ. 43925/Ε2/7-4-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ..
  2. μετατέθηκαν σε ΣΜΕΑΕ Αχαΐας με την αριθμ. 36823/Ε2/12-03-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. και 
  3. μεταττάχθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με την αριθμ. 13515/Ε2/31-01-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν τυχόν παραλήψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις-ενστάσεις επί των πινάκων μέχρι την Πέμπτη 04 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. είτε με fax στο 2610229253 είτε με mail (pyspe@dipe.ach.sch.gr).

Οι μονάδες εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης θα προσμετρηθούν στο σύνολο των μορίων μετά την καταχώρηση/δήλωση προτίμησης των σχολικών μονάδων, στον Δήμο που δικαιούται ο κάθε εκπαιδευτικός τις αντίστοιχες μονάδες.

Ο συνολικός αναμορφωμένος πίνακας, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τόσο οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας από άλλα ΠΥΣΠΕ όσο και εκείνοι που υπηρετούν ήδη στο ΠΥΣΠΕ Αχαΐας και έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης, θα ανακοινωθεί μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.

Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

on 01 June 2020
Created: 01 June 2020
Last Updated: 01 June 2020