Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού Σχολείου»

on 13 February 2023
Created: 13 February 2023
Last Updated: 13 February 2023